ANBI-gegevens Stichting "Het Evangelie in Spanje"


RSIN 8075.13.507


Secretariaat: Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht 0 30 - 23 18 402 

e-mail via  


Bestuur:

Voorzitter           Ds. W. van Laar, Gouda
Vice-voorzitter    Mr. M.S. Poortman - Voerman
Penningmeester  G.B. van Delft RA/RB. Zeist
Secretaris           G.A. Voerman - van Haselen
Assessor I          vacant

Beloningsbeleid: simpel. Er wordt niet beloond. Iedereen werkt pro Deo, en alleen reële kosten worden vergoed, zoals kosten gemaakt voor het (zelf) printen en versturen van het Berichtenblad, en (zo mogelijk) om het jaar de reiskosten naar Spanje voor het bijwonen van de Synodevergadering van de Iglesia Evangélica Española door een of meestal twee bestuursleden. 


Beleidsplan. Het doel van de Stichting is van ouds en nog steeds het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie in Spanje, en het werven van fondsen daartoe in Nederland. Er is een begin van overleg met andere instanties die in Spanje werken, opdat er geen doublures zijn. Een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de Spaanse predikants-salarissen, die uit giften en de baten van het kapitaaltje moet komen. Het is ieder jaar weer spannend of we het halen, nu de giften ver achter blijven bij vroeger, terwijl de nood voorlopig alleen nog maar nijpender is geworden. 
Met gebed en persoonlijke contacten proberen wij onze zusters en broeders in Spanje een hart onder de riem te steken. De voorzitter droomt van uitwisseling van groepen jongeren in Spanje en Nederland. 


Doelstelling: zie onder beleidsplan. 


Door het organiseren van collecten, waarvoor steeds minder ruimte is door het dicht getimmerde collecteplan van de PKN, 
door de mogelijkheid een gemeenteavond of -middag te beleggen, waarop enkele bestuursleden achtergronden van de Spaanse situatie verduidelijken, evt. m.b.h. een beamer, 
door de website en via Facebook, en
door zo mogelijk twee maal per jaar een Berichtenblad te doen uitgaan, 
door zo mogelijk de synodevergaderingen om het jaar te bezoeken en via andere persoonlijke ontmoetingen, 
houden wij de contacten over en weer warm en levend. 


Balans per 31 december 2019

 

31-12-2019

31-12-2018

Activa

Financiële vaste activa    
Effecten 122.708 100.597
Vlottende activa    
Vorderingen    
Overige vorderingen 2.024 513
Geldmiddelen 4.478 11.406
Totaaltelling 129.210 121.516
     

Passiva

   
Eigen vermogen    
Kapitaal 128.134 121.465
Kortlopende schulden    
Overige schulden 1.076 51
Totaaltelling 129.210 121.516

Staat van Baten en Lasten over 2019

jaar

2019

2018

Baten
Giften 2.379 1.873
Opbrengst van effecten 4.959 4.852
Koerswinst 12.464  0
Rente 5 0
Totaal 19.807 6.725
   
Lasten  
Koersverlies 0 -10.708
Uitkeringen aan Spanje -9.195 -10.981
Voorlichting -1.568 -467
Administratie- en bestuurskosten -2.005 -1.244
Kosten effecten -369 -205
Totaal -13.137 -23.605
   
Batig saldo 6.670 -
Nadelig saldo -16.880

Toelichting:

Effecten
Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Obligaties zijn eveneens opgenomen voor beurswaarde, evenwel met als maximum de uitlotingskoers. De beurswaarde op 31 december 2019 bedroeg € 128.659; op 31 december 2018 € 110.036.

Overige activa en passiva
Zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Kapitaal
Aan het kapitaal is in 2019 het batig saldo toegevoegd.

De jaarrekening over 2019 is op 9 juni 2020 vastgesteld.

Gegevens over eerdere jaren: 2018  2017 2016 2015  2014   2013


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 40.532.088

Bankrekeningnummer Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  NL08FVLB0226110753

Internetadres:
www.evangelie-in-spanje.nl