ANBI-gegevens Stichting "Het Evangelie in Spanje"


RSIN 8075.13.507


Secretariaat: Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht 0 30 - 23 18 402 

e-mail via  


Bestuur:

Voorzitter Ds. W. van Laar, Gouda
Vice-voorzitter Ds. A. Voerman, Utrecht
Penningmeester G.B. van Delft RA/RB. Zeist
Secretaris G.A. Voerman - van Haselen
Assessor I Mr. M.S. Poortman - Voerman

Beloningsbeleid: simpel. Er wordt niet beloond. Iedereen werkt pro Deo, en alleen reŽle kosten worden vergoed, zoals kosten gemaakt voor het (zelf) printen en versturen van het Berichtenblad, en om het jaar reiskosten naar Spanje voor het bijwonen van de Synodevergadering door een of meestal twee bestuursleden. 


Beleidsplan. Het doel van de Stichting is van ouds en nog steeds het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie in Spanje, en het werven van fondsen daartoe in Nederland. Er is een begin van overleg met andere instanties die in Spanje werken, opdat er geen doublures zijn. Een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de Spaanse predikants-salarissen, die uit giften en de rente van het kapitaaltje moet komen. Het is ieder jaar weer spannend of we het halen, nu de giften ver achter blijven bij vroeger, terwijl de nood voorlopig alleen nog maar nijpender is geworden. 
Met gebed en persoonlijke contacten proberen wij onze zusters en broeders in Spanje een hart onder de riem te steken. De voorzitter droomt van uitwisseling van groepen jongeren in Spanje en Nederland. 


Doelstelling: zie onder beleidsplan. 


Door het organiseren van een jaarlijkse Diasporacollecte, waarvoor steeds minder ruimte is door het dicht getimmerde collecteplan van de PKN, voor een door de Spanjaarden aangedragen project, waarvan de voortgang ook kan worden gevolgd,
door de mogelijkheid een gemeenteavond of -middag te beleggen, waarop enkele bestuursleden achtergronden van de Spaanse situatie verduidelijke, evt. m.b.h. een beamer, 
door de website en via Facebook, en
door zo mogelijk twee maal per jaar een Berichtenblad te doen uitgaan, 
door zo mogelijk de synodevergaderingen om het jaar te bezoeken en via andere persoonlijke ontmoetingen, 
houden wij de contacten over en weer warm en levend. 


Balans per 31 december 2016

Activa

euro

FinanciŽle vaste activa  
Effecten 116.891
Vlottende activa  
Vorderingen  
Overige vorderingen 546
Geldmiddelen 8.337
Totaaltelling 125.774
   

Passiva

 
Eigen vermogen  
Kapitaal 125.069
Kortlopende schulden  
Overige schulden 705
Totaaltelling 125.774

Staat van Baten en Lasten over 2015

Baten

euro

Giften 2.070
Diasporacollecte 602
Opbrengst van effecten 5.408
Koerswinst 7.376
Rente 30
Totaal 15.486
   
Lasten  
Uitkeringen aan Spanje -7.102
Voorlichting -1.243
Administratie- en bestuurskosten -400
kosten effecten -197
Totaal -8.942
   
Voordelig saldo 6.544

Toelichting:

Effecten
Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Obligaties zijn eveneens opgenomen voor beurswaarde, evenwel met als maximum de uitlotingskoers. De beurswaarde op 31 december 2016 bedroeg Ä 118.289

Overige activa en passiva
Zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Kapitaal
Aan het kapitaal is het nadelig saldo onttrokken. 

De jaarrekening over 2016 is door het bestuur nog niet vastgesteld.


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Bankrekeningnummer Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  45.67.74.068
IBAN: NL58ANBNA0456774068
BIC: ABNANL2A

Internetadres:
www.evangelie-in-spanje.nl