ANBI-gegevens Stichting "Het Evangelie in Spanje"


RSIN 8075.13.507


Secretariaat: Geertebolwerk 25
3511 XA Utrecht 0 30 - 23 18 402 

e-mail via  


Bestuur:

Voorzitter          Ds. W. van Laar, Gouda
Vice-voorzitter   vacature
Penningmeester G.B. van Delft RA/RB. Zeist
Secretaris          G.A. Voerman - van Haselen
Assessor I         Mr. M.S. Poortman - Voerman

Beloningsbeleid: simpel. Er wordt niet beloond. Iedereen werkt pro Deo, en alleen reële kosten worden vergoed, zoals kosten gemaakt voor het (zelf) printen en versturen van het Berichtenblad, en (zo mogelijk) om het jaar de reiskosten naar Spanje voor het bijwonen van de Synodevergadering door een of meestal twee bestuursleden. 


Beleidsplan. Het doel van de Stichting is van ouds en nog steeds het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie in Spanje, en het werven van fondsen daartoe in Nederland. Er is een begin van overleg met andere instanties die in Spanje werken, opdat er geen doublures zijn. Een bescheiden jaarlijkse bijdrage voor de Spaanse predikants-salarissen, die uit giften en de rente van het kapitaaltje moet komen. Het is ieder jaar weer spannend of we het halen, nu de giften ver achter blijven bij vroeger, terwijl de nood voorlopig alleen nog maar nijpender is geworden. 
Met gebed en persoonlijke contacten proberen wij onze zusters en broeders in Spanje een hart onder de riem te steken. De voorzitter droomt van uitwisseling van groepen jongeren in Spanje en Nederland. 


Doelstelling: zie onder beleidsplan. 


Door het organiseren van een jaarlijkse Diasporacollecte, waarvoor steeds minder ruimte is door het dicht getimmerde collecteplan van de PKN, voor een door de Spanjaarden aangedragen project, waarvan de voortgang ook kan worden gevolgd,
door de mogelijkheid een gemeenteavond of -middag te beleggen, waarop enkele bestuursleden achtergronden van de Spaanse situatie verduidelijke, evt. m.b.h. een beamer, 
door de website en via Facebook, en
door zo mogelijk twee maal per jaar een Berichtenblad te doen uitgaan, 
door zo mogelijk de synodevergaderingen om het jaar te bezoeken en via andere persoonlijke ontmoetingen, 
houden wij de contacten over en weer warm en levend. 


Balans per 31 december 2018

 

31-12-2018

31-12-2017

Activa

Financiële vaste activa    
Effecten 100.597 120.305
Vlottende activa    
Vorderingen    
Overige vorderingen 513 527
Geldmiddelen 11.406 18.291
Totaaltelling 121.516 139.123
     

Passiva

   
Eigen vermogen    
Kapitaal 121.465 138.344
Kortlopende schulden    
Overige schulden 51 779
Totaaltelling 121.516 139.123

Staat van Baten en Lasten over 2018

jaar

2018

Baten
Giften 1.873 2.170
Diasporacollecte 623
Opbrengst van effecten 4.852 5.404
Koerswinst 13.414
Rente - 14
Totaal 6.725 21.625
   
Lasten  
Koersverlies -10.708 -
Uitkeringen aan Spanje -10.981 -7.423
Voorlichting -467 -129
Administratie- en bestuurskosten 1.244 -590
Kosten effecten -205 -208
Totaal -23.605 -8.350
   
Batig saldo 13.275
Nadelig saldo 16.880

Toelichting:

Effecten
Aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar. Obligaties zijn eveneens opgenomen voor beurswaarde, evenwel met als maximum de uitlotingskoers. De beurswaarde op 31 december 2018 bedroeg € 101.036; op 31 december 2017 € 121.567.

Overige activa en passiva
Zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Kapitaal
Aan het kapitaal is in 2018 het nadelig saldo onttrokken.

De jaarrekening over 2018 is in 2019 door het bestuur vastgesteld.

Gegevens over eerdere jaren: 2018  2017 2016 2015  2014   2013


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 40.532.088

Bankrekeningnummer Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist:  NL08FVLB0226110753

Internetadres:
www.evangelie-in-spanje.nl