Berichten nr. 63. October 1999

Van de redactie.
Stichting….

De gelijkstelling van de kerken in Spanje.

Hulpverlening door Spaanse Protestantse Gemeenten.

Kerk zijn in Spanje.

Spanje – vrouwen – kerk.

Van de Penningmeester:

Even kennismaken…...

Nieuwe tijden – anders denken.

Voorbeden.

Diasporacollecte.

Kerkdiensten in Spanje (en voor de liefhebbers ook in Portugal).

Kort nieuws.

Gedicht....

 Van de redactie

 Voor U ligt het 63ste berichtenblad. Door omstandigheden komt het iets later uit dan we ons hadden voorgenomen – september was het streven – maar er is intussen wel veel te berichten. De voorzitter schrijft over de stand van zaken rond de Stichtingsvorm (ambtelijke molens malen héél langzaam!), de penningmeester laat U even in de keuken kijken van de financiën, en ds. en mevr. Voerman geven enkele impressies naar aanleiding van de reis langs een goed deel van de I.E.E. - gemeenten die zij dit jaar van eind april tot eind mei hebben gemaakt.
Verder wordt Uw voorbede gevraagd voor tal van mensen en zaken in Spanje. Veel dierbare vrienden in dat land leven óp bij de gedachte dat zij, en het werk dat daar gebeuren moet, ook door ons bij de Heer worden gebracht.
In de loop van de tijd willen we telkens een foto van een van de predikanten in Spanje, of van de andere mensen waarover we U schrijven, te laten zien, met enkele woorden over hun gemeente, hun omstandigheden, een kleine kennismaking.
Verder vindt U veel korte berichten in dit blad, een lijstje van kerkdiensten in een aantal gemeenten van de I.E.E. , en een gedicht.
Die laatste gewoonte danken we aan de heer Blomkwist, zaliger nagedachtenis, wiens naam – met die van mevrouw – nog altijd in Spanje vol respect en genegenheid genoemd wordt.
We hopen Uw belangstelling voor Spanje op deze manier levend te mogen houden.

Ph. Fromont           G.A. Voerman – van Haselen       

 

Stichting….

Wij maakten al eerder melding van de komende overgang van Vereniging naar Stichting. Al geruime tijd functioneren wij als stichting. Toch duurt het nog even voor deze omzetting juridisch zijn beslag heeft gekregen. Vandaar dat dit berichtenblad ook ditmaal nog uitkomt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging ‘Het Evangelie in Spanje’.

W. van Laar
voorzitter

 naar boven

De gelijkstelling van de kerken in Spanje.

Principe en practijk.

In de huidige Spaanse staatsregeling speelt de Rooms – Katholieke Kerk geen exclusieve rol meer. Zij was onder het vorige regime de Staatskerk, maar die positie heeft zij moeten opgeven. De diverse protestantse kerken en gemeenten, die destijds juridisch niet bestonden, hebben inmiddels rechtspersoonlijkheid verworven met alle aangename gevolgen van dien. Zij mogen goederen in eigendom hebben, in vrijheid over hun kerkdiensten beschikken en die openlijk onder de aandacht brengen.
Zelfs mogen zij gesprekspartners zijn voor de overheid, die met hen accoorden wil sluiten over bijvoorbeeld huwelijks-voltrekkingen met burgerlijke gevolgen, pastoraat in gevangenissen en staatsziekenhuizen, en godsdienstonderricht op scholen.
De twee voorwaarden, die de overheid stelde, waren de inschrijving in een desbetreffend register, en de vorming van een vertegenwoordigend lichaam. Zij wenste, en dat is heel redelijk, niet met enige honderden kerken apart te onderhandelen. Inschrijving in het register is echter geen voorwaarde om van de godsdienstvrijheid gebruik te kunnen maken, maar wie niet ingeschreven is, staat wel buiten het overlegorgaan, dat opereert onder de naam van F.E.R.E.D.E.

Daarin zijn kerken van allerlei signatuur vertegenwoordigd. Naast de I.E.E. (Iglesia Evangélica Española, Spaanse Evange-lische Kerk), die lid is van de Wereldraad en met wie onze eigen Ned. Herv. kerk contact heeft, en de daaruit ontstane I.E.R.E. (Iglesia Española Reformada Episcopal), vindt men er ook de U.E.B.E. (Unie van Spaanse Baptistenkerken), en de Hermanos (bij ons vooral bekend als Darbysten). Bovendien hebben zich tal van gemeenten aangesloten, die na de invoering van de grondwet van 1978 ontstaan zijn. Deze laatsten hebben van de vervolging onder het Franco-regime niet te lijden gehad. Theologisch staan ze geen van allen erg sterk in de schoenen. 
De protestantse kerken, met uitzondering van de I.E.E. hebben de gelijke behandeling van die kerken begroet als een gelijkstelling met de Rooms Katholieke Kerk, zonder dat zij zich realiseerden, dat er een aanzienlijk verschil in kerk-opvatting tussen protestanten en Rooms Katholieken bestaat. Priesters en predikanten bekleden in hun respectieve kerken niet een zelfde positie. En in de protestantse theologie bestaat ook niet de behoefte de predikant rechtsmacht toe te kennen om het burgerlijk huwelijk te voltrekken. Dat doet de priester, maar de predikant zegent het alleen in.
De I.E.E. beseft dit beter, en onderscheidt zich van de andere kerken binnen de F.E.R.E.D.E. ook door haar fulltime predikanten. De meerderheid van de gemeenten in de F.E.R.E.D.E. werkt met predikanten die een fulltime betrekking hebben in de maatschappij, en zich in hun vrije tijd al dan niet tegen vergoeding aan de kerk wijden. Soms ook betalen buitenlandse organisaties de in hun  midden werkende ‘zendelingen’.
Al deze factoren spelen een rol bij een probleem, dat sinds 1992 acuut geworden is.
Reeds in 1977 kwam een Koninklijk Besluit af, waarin ‘de priesters van de katholieke kerken en de overige bedienaren van andere kerken zijn opgenomen in het kader van de toepassing van het Algemene Sociale Verzekeringsstelsel, onder de voorwaarden die bij reglement bepaald worden.’ 

De genoemde uitwerking van dit Besluit is echter aanvankelijk alleen tot stand gekomen voor Diocesane priesters van de katholieke kerk.
Voor hen werd voorzien in een minimum-ouderdomsuitkering tegen een minimum-premie. Niet voorzien werd in geval van werkeloosheid, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of invaliditeits - en weduwen- en wezenuitkering.
In een overgangsbepaling werden priesters, die door hun leeftijd te weinig of geen premie meer zouden betalen, toch in de regeling ondergebracht. Een paar jaar later werden zelfs uitgetreden priesters voorzien van een uitkering.

Voor de categorie priesters heeft de overheid dus royaal regelingen getroffen, die bij hun specifieke situatie passen. Dat ligt heel anders voor predikanten. Pas in 1992 is de overheid met de F.E.R.E.D.E.  tot een principieel accoord gekomen over hun positie. Daarin werd het Besluit van 1977 als voorbeeld genomen, maar nog zonder nadere uitwerking. In het vooruitzicht van een spoedige regeling had de Sociale Verzekering intussen al sinds 1991 de predikanten in het stelsel opgenomen, uiteraard tegen betaling van een premie, die hoger lag dan die voor priesters, maar vergelijkbaar met die voor arbeiders.
De predikanten hadden dan ook meer rechten in verband met hun risico’s, zoals bijv.:. weduwen- en wezenpensioen, uitkering bij werkeloosheid, ziekte en invaliditeit....
Het duurde evenwel tot 1998 voordat de in het vooruitzicht gestelde regeling werkelijk ontworpen werd. Dit ontwerp is bijzonder teleurstellend, omdat het de predikanten gelijkstelt aan priesters, zonder te letten op het verschil in levens-omstandigheden en ondanks het reeds voldoen van de hogere premies gedurende 7 jaar.
Dat de F.E.R.E.D.E. er in meerderheid toch mee accoord gegaan is, heeft te maken met het feit, dat zoveel predikanten uit de in haar vertegenwoordigde kerken door hun burgerbetrekkingen al onder de Sociale Verzekering vallen. Het ontgaat de meerderheid binnen de F.E.R.E.D.E. bovendien, dat, theologisch gesproken, priesters en predikanten niet gelijkstaan.
De I.E.E bepleit voor fulltime predikanten een herstel van de vorige (toen tijdelijke) situatie, waarbij ze waren ondergebracht in de categorie arbeiders in loondienst.  Bisschoppen en rabbijnen! vallen onder administratief personeel. Bovendien wijst de I.E.E er op dat voor predikanten, die om redenen van leeftijd buiten de regeling vallen, niet een soortgelijke overgangsbepaling is getroffen als voor de priesters. De I.E.E is nu begonnen langs administratieve weg bezwaar aan te tekenen. Dat behoeft in principe niet zo lang te duren (als een overheidsinstantie niet binnen drie maanden reageert krijgt een klager zonder meer gelijk), maar binnen kerkelijke kringen wordt rekening gehouden met een zeer langdurige kwestie. Als de klacht wordt afgewezen staat de gang naar de rechter open. Maar dat kan (tientallen) jaren in beslag nemen.

Over de gelijkstelling der kerken valt tenslotte nog op te merken, dat de Staat jaarlijks zo’n 260 miljoen gulden afdraagt aan de Katholieke kerk uit de door hen geheven kerkbelasting. Wie niet wil, dat zijn geld daarheen gaat, kan bepalen dat het aan humanitaire doeleinden van de Staat wordt besteed. Daarvan profiteren in de practijk echter ook R.K. organisaties.
Het zal nog wel even duren voordat echt van gelijkstelling kan worden gesproken!  AV

 naar boven

Hulpverlening door Spaanse Protestantse Gemeenten.

Op een reis door Spanje, die mijn vrouw en ik in de maand mei ondernamen, hadden wij de gelegenheid enige gemeenten en hun predikanten te bezoeken.

Gewoonlijk vinden onze persoonlijke contacten plaats, wanneer er eenmaal per twee jaar een synodevergadering gehouden wordt. Dat is altijd een hectisch gebeuren, waarbij van de morgen tot de avond vergaderd wordt. Natuurlijk is er dan de mogelijkheid om elkaar eens even te spreken aan de maaltijd of in een pauze maar niemand heeft echt de tijd voor een rustig en informatief gesprek over zijn gemeente.

Onze reis gaf ons een goed beeld van het wel en wee van een aantal lokale kerken. We konden met eigen ogen zien waarmee de predikanten het druk hebben. En dat is veel!
Het was verrassend, omdat wij weten, dat de kerken onze hulp nog zeer nodig hebben, hoezeer velen van hen zich toch ook bezig houden met diaconale taken. We vermelden er enkele voorbeelden van.

In Málaga is de kerk nog altijd gevestigd in het monumentale pand, dat onze organisatie daar destijds had aangekocht. Het is nu al weer lang geleden overgedragen aan de I.E.E. In de loop van de jaren is de patio, de binnenplaats waar destijds de school stond, heringericht en bebouwd met een onderkomen voor vluchtelingen. 
De toestanden in het tegenover gelegen Marokko geven vele inwoners van dat land aanleiding om ‘s nachts in een bootje zee te kiezen en in Zuid –           Spanje aan land te gaan. Als ze niet direct het land worden uitgezet, zit de regering met de vraag waar ze onderdak zouden kunnen vinden. Nu de protestante kerken zich vrij mogen bewegen, en erkend zijn als rechtspersonen, is de overheid blij met de hulp die van hun kant geboden wordt.

De gekozen oplossing houdt in dat de predikant als directeur van een dergelijk centrum wordt aangesteld (en van overheidswege voor dat deel van het werk bezoldigd).
Zo slaat men twee vliegen in één klap, want de financiële lasten, die op de gemeente rusten t.a.v. de predikant, worden aldus aanzienlijk geringer. We merkten wel op dat het voor de predikant een zware taak betekent, ook al wordt hij naar vermogen bijgestaan door gemeenteleden.
Ook in Mérida is voor een soortgelijke opzet gekozen. De bouwwerkzaamheden betroffen daar echter niet alleen de patio, maar het hele perceel. Daar is nu sinds een paar maanden een heel nieuw gebouw tot stand gekomen, dat tal van ruimten omvat: een kerkzaal, onderkomen voor 42 vluchtelingen, bureaux, en nog een woning, die in principe voor de predikant - directeur is. Tijdens de bouw kwam een Romeins mozaïek tevoorschijn, dat nu onder een glasplaat in de kerkzaal te zien is, èn een stukje Romeinse weg, dat in de patio ligt.  Zo gaat dat in oude Romeinse  steden.

Over weer een heel ander aspect van diaconaat hoorden we in Barcelona. Een van de predikanten daar, van Methodistische afkomst, is er in geslaagd de krachten te bundelen tot hulpverlening ver buiten de grenzen. Dit is in de loop van een tiental jaren gegroeid. Hij heeft daartoe een bureau opgezet, dat werkt met vrijwilligers; uit de gemeente, maar voor een deel zijn dat ook dienstweigeraars, die vervangende diensten verrichten. Dat zijn uiteraard niet noodzakelijkerwijs protestanten. Sommigen worden door de aard van het werk en de inspirerende leiding zo gegrepen, dat ze ook na de verplichte tijd blijven meewerken.

Met enige trots liet hij ons de folder zien waarin de verschillende terreinen vermeld staan. De acties dragen het motto: Ten dienst van hen die altijd verliezen. Ze hebben ten dele betrekking op het binnenland en ten dele op het buitenland. De vluchtelingen zonder papieren krijgen bijvoorbeeld aandacht en hulp; daklozen en kinderen en opgroeiende jeugd komen ook voor op de lijst. In het buitenland ging en gaat de hulp uit naar Cuba, Sahara, Egypte, Brazilië, Honduras en Kosovo. Voor deze laatste bestemming zagen we trouwens door heel protestants Spanje heen collectes aangekondigd. Ook op de scholen. Er was tevens een actie van de Comisión Permanente: 1% van je salaris voor Kosovo Voor de meestal niet zo rijke gemeenteleden is dat een flinke portie.

Het deed ons goed te zien dat de I.E.E. niet alleen behoefte aan hulp heeft, maar die ook weet te geven. Daarin komt de offer-vaardigheid van haar in het algemeen niet zeer kapitaalkrachtige leden tot uiting. Ze hebben het hart wel op de rechte plaats!
Opmerkelijk is ook nog, dat de predikanten, die zich met gevangenenpastoraat bezig houden, zich eveneens bewust zijn van de gevaren die de gevangenen bedreigen als zij eenmaal vrijkomen. Langzamerhand groeit het besef, dat juist op dat moment hulpverlening van essentieel belang is. In Alicante bestaat de wens een opvanghuis te stichten voor noodgevallen Het zal interessant zijn te zien of dat plan voor verwezenlijking vatbaar is. Op dat terrein liggen zoals bekend veel voetangels en klemmen. Maar nu al nemen gemeenteleden gevangenen, die met verlof  zijn, mee uit wandelen of mee naar huis, om ze het gevoel te geven dat ze weer ergens bij horen.  Ook in Palma de Mallorca, waar dit werk als eerste van de grond kwam, wordt het gedragen door de hele gemeente!                                           AV

 naar boven

Kerk zijn in Spanje.

In mei hebben mijn echtgenoot en ik een bezoek gebracht aan een groot deel van de protestantse gemeenten, waar onze vereniging - vaak al heel lang - connecties mee heeft. We hebben eerst rond Spanjes Oost- en Zuidkust gereisd, voor we het binnenland, Extremadura, in trokken. We verbleven er in Badajoz, dat vrijwel tegen de grens van Spanje met Portugal aanligt, ongeveer op de hoogte van Madrid, en verkenden van daaruit Mérida en omgeving.

Een van de aardigste ontmoetingen was die met de gemeente van Santa Amalia, op ruim 97 km. afstand van Badajoz. Het is wellicht de kleinste gemeente (kerken, zegt men daar) van de I.E.E.: deze bestaat uit welgeteld drie personen.

Benita Juárez (vrouwen in Spanje houden hun meisjesnaam) is de contactvrouw van de gemeente. Zo staat ze in het ‘Vademecum’ ook vermeld. Haar man, Salvador Matéo, en de buurvrouw, die we helaas niet ontmoet hebben, vormen samen met haar de hele gemeente.
Ds. Jóse Burguillo – bij wie we thuis in Badajoz logeerden – nam ons mee om samen de huisdienst te vieren, die ze eens in de veertien dagen daar op woensdag houden. (Op zondag heeft hij al dienst om 10 uur in Mérida, om 12.30 in Miajadas en om 18 of 19 uur <winter/zomerdienst> in Badajoz. Hij reist dan dik 200 km!)
Salvador heeft anderhalf jaar geleden een ongeluk gehad, kreeg thrombose, en kan sindsdien nauwelijks meer lopen. Hij is er verdrietig en stil van geworden, want een van hun aangenomen kinderen (biologische kinderen hebben ze niet) is geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Samen konden ze voor haar zorgen, maar toen Salvador werd uitgeschakeld moest het meisje worden opgenomen in een tehuis - niet al te dicht in de buurt.
De scheiding valt hun zwaar, en Salvador heeft tijd te over om te piekeren. Alleen als vrienden of buren aanbieden hen er met de auto heen te brengen, kunnen ze hun zorgenkind bezoeken. De andere kinderen komen zelden: de afstanden in Spanje zijn enorm, en niet iedereen heeft een auto.
Dit alles hoorden we na afloop van Ds. Burguillo.
Ook vertelde hij dat Benita en haar man om hun geloof uitermate gemarginaliseerd zijn geweest. Het was zelfs zo erg dat Benita Santa Amalia heeft moeten verlaten, jaren geleden, ze werd letterlijk wèg getreiterd. Maar ze is terug gekomen. En ze hebben stand gehouden – een stil en onwrikbaar getuigenis, dat op de heel lange duur effect heeft gehad.

Op een bescheiden plaats in huis zag ik een tegel hangen, waarop stond dat Benita Juárez in 1997 was uitgeroepen tot de Vrouw van het jaar van Santa Amalia!
Toen ik daar naar vroeg haalde ze, verlegen èn triomfantelijk tegelijk, een lang gedicht tevoorschijn, dat bij het tegeltje hoorde. Daarin werd aangegeven, hoe ze altijd voor iedereen klaarstond, ook al was haar het leven in Santa Amalia OMDAT ZE PROTESTANT WAS (het stond er met hoofdletters) erg moeilijk gemaakt. Haar grote bewogenheid met mensen, haar warmte en hartelijkheid, haar altijd klaar staan voor de ander, werden genoemd als voortkomend uit haar geloof! Met deze mensen hebben we gelezen, gebeden en gezongen. (Er was ook een collecte, onder de krant op tafel legden we onze gaven, die keurig in een boekje werden genoteerd.)
Ds. Voerman heeft gesproken over de woorden van Matthëus 28: 16 – 20, met als tekst: Zie, Ik ben met U, tot aan de voleinding der wereld. Als je dan proeft en beseft hoe wezenlijk Gods woorden zijn voor deze mensen, hoe ze daarvan leven, daarin geworteld  zijn, er hun kracht in vinden, dan word je heel klein en stil. En je bent dankbaar, dat ‘Het Evangelie in Spanje’ al meer dan een eeuw ten dienste mag staan - niet van een idee, een zo-nodig-moeten, maar van echte mensen. Mensen van God.                                                                     G.A. V.– v H.

 naar boven

Spanje – vrouwen – kerk.

Mañana en macho zijn de twee meest bekende Spaanse woor-den, onder mensen die geen Spaans spreken. Dat mañana is beslist minder geworden, in Spanje… We merkten dat zelfs in het ooit zo slordige Zuiden de mensen vaak zeer punctueel zijn. Maar het machismo bloeit er als altijd. Natuurlijk, de vrouw wordt zeer gewaardeerd, ze mag mooi zijn, ze mag moeder zijn, ze mag nuttig zijn, er wordt jacht op haar gemaakt, ze is zeer gezien als prooi, maar ze wordt          zeker niet gezien als gelijkwaardig. Geen: als tegenover. Geen mens om je als evenknie in de ogen te kijken! Zeker, er zijn veel competente jonge vrouwen die hard werken in de maatschappij, en die succesvol zijn. Maar telkens weer worden ze geconfronteerd met de onuitgesproken norm dat je met vrouwen niet echt kunt praten, handelen, onderhandelen… Niet als het er op aan komt. Alle hoofsheid ten spijt. Als het er op aan komt, wordt de vrouw heel Oud-Testamentisch gezien als bezit.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat nergens in Europa zoveel lichamelijk geweld heerst binnen het huwelijk als juist in Spanje. Verkrachting, mishandeling – gemiddeld 40 keer per jaar met de dood als gevolg - zijn aan de orde van de dag. Langzamerhand beginnen artsen te waarschuwen… Emancipatie in Spanje betekent meer nog dan elders, dat het denkpatroon van de mannen zal moeten veranderen.

Maar onder Protestanten moet het toch wel anders zijn, denk je dan. En inderdaad: binnen de veilige kring van de broeders en zusters sta je gewoonlijk niet bloot aan het verbale en carnale geweld, dat je als vrouw alleen elders over je heen kunt krijgen. En dat de vrouw een ziel heeft, dat weten ze ook. Dat de vrouw een kind van God is: ongetwijfeld. Een vrouw die in de gemeente iets te zeggen heeft, is iets heel anders. In de vele onafhankelijke gemeenten is de vrouw als voorganger ondenkbaar, hoeveel ze verder ook betekenen mag voor het dagelijks leven van de kerk. De I.E.E. behoort officiëel tot de verlichte – van huis uit West-Europese – kerken, en die kent vrouwelijke predikanten. Sommigen houden het vol, de meesten haken na verloop van tijd toch af. We hebben ze meegemaakt, competente, gedreven mensen. Als vervangster, als hulpe tegenover worden ze zeer gewaardeerd. Voor een andere rol is ook Protestants Spanje nog niet echt rijp.
Dat wil zeggen: de mannen niet. (Je kunt de Spanjaard niet zomaar uit de man halen. De cultuur waarin je bent opgevoed, heb je met iedere vezel van je wezen opgenomen.)
Veel vrouwen wíllen wel.
Daarvan getuigen twee verenigingen: de ons wel bekende MIEES, (Mujeres en la Iglesia Evangélica Española en Servicio = Vrouwen in de I.E.E. – in Dienst) die veel probeert te doen aan scholing en bewustwording van de vrouwen in de I.E.E., en de niet minder interessante U.D.M.E.
(Unión  de Mujeres Evangélicas = Unie van Protestantse Vrouwen).
                                      
cccccccccccccccc

Bij de UDME wil ik graag even nader stil staan. Zo’n 400 vrouwen komen jaarlijks in mei bijeen – en dat gaat dan om vrouwen uit alle Protestantse kerken, uit heel Spanje. Daarom is het meestal in een of ander Rooms-Katholiek   gebouw, aangezien daar meer gelegenheid is voor dat soort dingen. Het begint op donderdag en eindigt op zondag. Er zijn lezingen, ’s morgens, en workshops ’s middags. Het thema was dit jaar: Heb uw naasten lief als u zelf.
De Unie is in 1965 gesticht, onder de naam
: Unión Femenina Evangélica Española, (U.F.E.E.) en heeft 33 jaar onder die naam  gewerkt. Het motto: Liefhebben en dienen. Het doel is van meet af duidelijk geweest: eenheid onder christen-vrouwen vormgeven, bewerkstelligen en aanzetten, zonder onderscheid naar ras, denominatie of wat ook. Er zijn nu filialen in Alicante , Barcelona , Cartagena , Córdoba , Madrid , Málaga , Valencia en Zaragoza. De besturen daarvan worden 2–jaarlijks gekozen, en vormen samen het Nationaal bestuur. De filialen hebben hun eigen activiteiten . Gebedsketens en –kringen, maar ook culturele gebeurtenissen worden door hen georganiseerd. Ze hebben een blad Nosotras, (Wij Vrouwen) dat in een oplage van 2.000 exemplaren verschijnt, en ze houden al 30 jaar een kinderhuis in Barcelona op de been, waar kinderen worden opgevangen uit probleemgezinnen.
Er wordt met veel hulporganisaties samengewerkt, maar ze hebben er zelf ook nog een opgericht, die mensen korte cursussen
bieden in vrijwilligerswerk .

Er zijn tal van practische projecten waar ze zich mee bezig houden, zoals het bezoeken van bejaarden en zieken. Licht en zout te zijn in de samenleving, dat is hun doel , opdat daardoor licht zal vallen op Jezus Christus.

En zo kun je ook actief dan wel donerend lid worden. Het zou goed zijn als veel meer mensen dat deden.

Wel past dit alles nog binnen het in Spanje klassieke stramien voor vrouwen, naar buiten toe. Maar het zelfvertrouwen, het vertrouwen in een toekomst, waar in Jezus Christus man noch vrouw is, waar je waarde ligt in je mens zijn, is een waardevol en hoopgevend bewijs van de vernieuwende kracht van het Evangelie. Nieuwe, vooruitstrevende initiatieven worden ontplooid, er wordt veel verder gekeken dan vroeger. Wel moet er nog veel gebeuren. Spanje is nog steeds geen land voor (Westerse) vrouwen, maar voor wie goed luistert klinkt er toekomst-muziek….                                                    G.A.V. – v H.

 naar boven

Van de Penningmeester:

Financiën Mede dankzij Uw steun konden wij in 1998 ƒ 11.200 overmaken naar de Spaanse Evangelische kerk, als bijdrage in de predikantssalarissen. Ook werd het seminarie ondersteund met een bijdrage van ƒ 3.500 waarvoor een nieuw kopieerapparaat kon worden aangeschaft.  Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 1998 van het Fliednerwerk werd 100.000 Peseta  (ƒ 1.333) geschonken.
Onlangs werd een bijdrage van ƒ 10.000 in de predikants-salarissen voor 1999 overgemaakt.

Wij hopen dat U de voortgang van het Evangelie in Spanje wilt blijven steunen door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 43.67.74.068 ten name van  Vereniging Het Evangelie in Spanje te Zeist, of op girorekeningnummer 31.58.00 ten name van Penningmeester Evangelie in Spanje te Zeist.                                              G.B. van Delft. Penningmeester.

 naar boven


Even kennismaken…

Pedro Zamorra. Een van de meest interessante mensen die we in Spanje hebben ontmoet, is Pedro Zamora. Hij is samen met Rogelio Prieto (die door de I.E.R.E. wordt betaald) directeur van het S.E.U.T., het theologisch seminarie van I.E.E. en I.E.R.E.
Een aardige, zeer intelligente man, wiens horizon een stuk breder is dan die van veel anderen in de kerk, en die dan ook grensoverschrijdende visies heeft. Voor een Spanjaard is hij heel lang, zeker 1.90 m. Hij zal in 1954 geboren zijn, want hij ging van 1960 – 1970 school in Barcelona, op de Franse school daar, deed er van 1975 - 1875 de Academia Pitman, en van 1975 – 1977 studeerde hij aan de universiteit van Barcelona: eerst een jaar economie, en daarna een jaar filosofie. Van 1979 – 85 studeerde hij aan de theologische faculteit van de universiteit van Catalonië, en kwam daarmee bijna op ons doctoraalniveau, van 19860 - 1988 specialiseerde hij zich aan de bisschoppelijke universiteit van Comillas, in Madrid, (bijbelkunde) en van 1988-1990 en 1994-1996 studeerde hij aan de universiteit van Toronto, voor zijn doctoraat. Hij verdedigt echter zijn proefschrift, t.z.t. in Comillas. Aan het S.E.U.T. geeft hij vakken als: Oude Testament en introductie op het Oude Testament.. Maar als de studenten toe zijn aan het tweede niveau, dan ook de Wijsheidsboeken. Als mededirecteur heeft hij er echter tàl van taken.
U ziet hem hier in de bibliotheek van het S.E.U.T., met een stapel boeken die pas is aangeschaft…Hij doceert evenwel ook aan de universiteit van Comillas, een van de universiteiten van Madrid. Ecclesiasticus, sociologie
 en economie   van het OudeTestament, d.w.z. de filosofie van de economie, die de boeken reflecteren. Bijvoorbeeld: Huiselijke economie in de geschiedenissen der patriarchen, Koninklijke economie in de Deuteronomistische geschiedschrijving, Kritiek op de economie bij de profeten, dat soort dingen! 
Hij bestudeert zelf de economie
 van het oude Oosten, bijvoorbeeld die in Kanaän, die onderscheiden is van die van Israël, in geloof  en visie , verder de Hebreeuwse traditie, en dergelijke. Zo laat Genesis het verschil zien tussen de concentratie van het bezit onder de adel van Egypte  en de betere verspreiding er van onder Israël. Er zijn veel van zulke interessante zaken.
Bovendien geeft Pedro
 1 en 2 Koningen. Dit zijn specialisatie-vakken, en geen introductievakken, zoals in het seminarie worden gegeven. Hij is getrouwd, heeft 2 dochters van 18 en 16, en één zoon van 11. Hij werd in mei 1991 geordineerd als predikant, en heeft tussen 1990 en 1994 de gemeente die bijeenkomt in het Porvenir gediend. Nog altijd preekt hij een of twee keer per maand in een van de gemeenten, en hij werkt mee in het catechumenaat. De I.E.E. gaat hem zeer ter harte, en vanuit het S.E.U.T. organiseert hij samen met Rogelio Prieto de ontmoetingsdagen voor de predikanten, die tegenwoordig ook een element hebben van bijleren en bij-blijven. Verder schrijft hij in tal van bladen, kortom:  een harde werker, zoals ze allemaal zijn, en iemand met een groot gevoel voor humor, naast een scherp opmerkingsvermogen. Bovendien kan hij goed relativeren, en hij geeft om mensen. Dat merk je in de omgang.  Zo, nu kent U hem ook een beetje!                 GV-vH

 naar boven

Nieuwe tijden – anders denken.

Kerk en Staat zijn in Spanje tegenwoordig officiëel gescheiden. Wat de Rooms Katholieken betreft is dat nog niet zo  doorgedrongen: op allerlei terreinen zijn er nog veel en nauwe betrekkingen, zowel financiëel als qua invloed – bijvoorbeeld op het onderwijs. De Protestantse kerken daarentegen hebben lange tijd niet bestaan voor de Staat, met als gevolg dat er omgekeerd ook geen enkele belangstelling was voor enig aandeel in het reilen en zeilen er van. Integendeel!

De Protestantse kerken leefden voor een groot deel geïsoleerd van de maatschappij, voor zover ze er niet door werden vervolgd. Ze hadden – zo constateren enkele Spaanse predikanten die we spraken – een ghetto-mentaliteit.

Sinds ‘de Democratie’ een diepgaande ommekeer in de samenleving teweegbracht, is er bestaansrecht voor Protestantse mensen en gemeenten / kerken. De Staat, geoefend als ze is in dit soort opportunisme, krijgt langzamerhand steeds meer oog voor de diensten die deze bevolkingsgroep te bieden heeft. Echter, zólang hebben de Protestantse kerken geleefd in een sfeer van onderdrukking en ontkenning, dat er daar niet of nauwelijks oog is voor de functies die ze structureel zouden kunnen vervullen in de maatschappij. Men ziet zich nog altijd als: niet van deze wereld. Een visie op de maatschappij heeft lange tijd ontbroken, en doet dat eigenlijk nog. Al is men er zich van bewust, die wel eigenlijk wel te moeten hebben. Natuurlijk zijn er altijd predikanten en gemeenteleden die oog hebben voor de nood om hen heen, en die – geïnspireerd door het Evangelie - inspringen op de practische noden, dichtbij en verder weg. Zo is bijvoorbeeld het C.E.A.R. ontstaan, het Spaans Centrum voor Hulp aan Vluchtelingen, dat gegroeid is vanuit een kerkelijk initiatief. De zwakken, armen, misdeelden hebben op grond van een Evangelische blikrichting altijd in de belangstelling van de kerken gestaan.
Maar de kerk heeft nooit kunnen bevroeden, dat ze ooit een maatschappij – kritische functie zou kunnen hebben.

Haar boodschap was en is die van Gods liefde voor ieder mens persoonlijk – waarbij het individu wordt opgeroepen zijn / haar manier van leven aan te passen. De samenleving, waar deze individuen uit voortkomen, en waarbinnen ze ook al christen blijven leven, wonen en werken, kwam niet binnen de aandachtskring, en zodoende heeft de leiding van de kerk nooit (ook niet sinds de jaren 80) kritisch stilgestaan bij maatschappelijke ontwikkelingen – noch binnen de eigen kring, noch naar buiten toe… Ontwikkelingen als samenwonen, echtscheiding, drugs en homoseksualiteit zijn aan de leiding van de kerk volkomen voorbij gegaan, naar het schijnt, terwijl men zeker  binnen de kerken naar leiding snakt. En buiten de kerk zou enig vermaan niet overbodig zijn!

Dit alles is een wezenlijk probleem, dat ten diepste samenhangt met het Godsbeeld dat de kerk heeft.
Ieder mens, iedere groep, heeft een beeld van de Heilige, dat past bij de relatie die men Er mee heeft. God is voor de een hoog, heilig, verheven, voor de ander warm en nabij. Voor de een een Vader- of Moederfiguur, voor de ander een strenge rechter. In het moeizame verleden van de I.E.E. was God er om Zijn kinderen te helpen. En daarvoor verdiende Hij lof en dank.

Nu de maatschappelijke omstandigheden aan alle kanten beter zijn, is er minder behoefte aan deze (kant) (van) God. Dat is een van de grondoorzaken van de identiteitscrisis van de kerk. Maar aangezien we Gods flexibiliteit niet moeten onderschatten, komt er op de vraag: hoe nu verder? onder andere een antwoord van de kant van de charismatisch bevlogen gemeenten, die met hún Godsbeeld komen: een God, een Vader, waar je een relatie mee hebt. Waar je van houdt, om wie Hij / Zij is. En waar je dus warm voor kunt lopen. Deze beide Godsbeelden hebben op het eerste gezicht zo weinig gemeen, dat er spanningen zijn ontstaan in de kerk, al zijn er ook gemeenten, waar mensen dit goed op kunnen vangen, in een evangelisch besef van broeder- en zusterschap.
De kerk zal zich bewust moeten worden van deze bron van onbehagen, door een dieper begrip voor de eigen motivatie en die van de ander. Dat zal alle partijen slechts kunnen verrijken.

Terug naar de verhouding kerk en maatschappij. Omdat de kerkleiding ook niet goed ziet wat in het sociale krachtenveld van mogelijkheden de eigen sterke en zwakke punten zijn, mist ze slagkracht en visie. Terwijl die sterke punten er wel degelijk zijn.
Onderwijs is bijvoorbeeld altijd een van de speerpunten van de Protestantse kerken geweest. Er waren tientallen scholen in dorpen en steden door heel het land. Goede scholen. Op het Porvenir na zijn ze allen gesloten in de Francotijd. De enige andere school van dit moment, het Juan de Valdés college in Madrid, dateert van later tijd. Ondanks het dalend aantal leerlingen in Spanje, zou er wel degelijk plaats zijn voor hoogwaardig protestants onderwijs – ook al worden er nu veel hogere eisen aan scholen gesteld dan vroeger, eisen, die voor het Porvenir en het Juan de Valdés diepgaande consequenties hebben gehad. Daarover in een volgend nummer hopenlijk meer.
Verder zou de I.E.E. zeker een luis in de pels kunnen zijn voor de regering. Vanuit het Evangelie kan men de vinger op de zere plek leggen, in allerlei situaties. De kerk moet alleen nog durven denken, dat deze kans voor haar is weggelegd. Deze oudste Protestantse kerk van Spanje heeft nog altijd wel crediet: ze heeft geen slechte naam. Dat is met de nieuwe gemeenten, die als paddestoelen opschieten, wel eens anders, helaas.

De I.E.E. is bezig toe te groeien naar een vermoeden van haar mogelijkheden, doordat binnen haar gelederen enkele mensen met visie, als Pedro Zamora, van het seminarie, Carlos Capó en ook Alfredo Abad en José Manuel Mochón de ogen van de kerk hiervoor trachten te openen. Maar voordat deze gedachten terecht gekomen zijn bij de mensen aan de basis, de mensen wier geloof de kerk maakt en in leven houdt, zal nog heel wat water door de rivieren van Spanje moeten  vloeien. De I.E.E. is een kerk in beweging, een kerk op zoek naar een nieuw verstaan van haar identiteit en haar opdracht in deze maatschappij, in deze situatie. Waar liefde is en vriendschap, daar is God.  Die liefde is er.      Dat hebben we ondervonden. Er is hoop voor de toekomst.  Ze komen er wel uit. G.A.V. – v H.

 naar boven

 

Voorbeden

De verschillende predikanten en verantwoordelijke mensen die we spraken in Spanje hebben we gevraagd naar wat zij zagen als eerste noodzaak om voor te bidden. Immers: onze belangstelling voor Spanje beperkt zich niet alleen tot het financiële gedeelte. En in Spanje bleek ons ook dat het besef: er niet alleen voor te staan, dat er mensen elders wezenlijk in hen geïnteresseerd zijn, voor de mensen daar van groot belang is.

Met hen vragen wij U dan ook de volgende beden op te nemen in Uw  voorbeden; we leggen ze maar voor, zoals we ze mee kregen:

Het getuigenis door onze gemeenten, die moeten groeien in liefde en trouw aan het Evangelie. Bid voor het werk aan en de toekomst van het tijdschrift Cristianismo Protestante. Het kost me soms veel moeite het allemáál te moeten doen. Bid ook voor ons gezinsleven, dat het niet aangetast wordt door zoveel verplichtingen en verantwoordelijkheid. Het is moeilijk en zwaar zoveel dingen te moeten combineren!

Verzoening tussen volwassenen en jeugd…

Voor de predikanten van Spanje graag!

Dat de kerk wakker mag worden!

Dat de Spaanse kerken mogen blijven in het geloof der vaderen. En daaruit mogen blijven denken en doen.

Gebed voor een grondige vernieuwing van de kerk(en) in Spanje.

Voor de eenheid van het Protestantisme in Spanje. Een wezenlijke, intentionele eenheid.

Voor de dienst der zending, om moed en volharding, in het besef dat de kerk niet geroepen is om gediend te worden, maar om te dienen. Maar bid ook voor de financiële problemen en voor het oplossen van de problemen met de staat inzake de pensioenen.

De noodzaak van een nieuwe impuls van de Geest in de plaatselijke gemeente om aan zending te gaan doen.

Dat God de kerk een dieper besef zou mogen geven van haar missionaire opgave: getuige zijn van het Evangelie.

Wezenlijke eenheid in Christus van de kerken. Niet beleidsmatig, maar van binnen uit. En een vernieuwing van het spiritueel theologisch nadenken over het Woord van God. Om inzicht hoe op academisch niveau te werken ten dienste van de kerk en de zending van de kerken in Spanje.

Laten we vragen dat de I.E.E. zich meer bewust is van haar gemeenschappen, en dat deze kerk een presbyteriale structuur mag hebben...  Mochten de congregationalistische tendensen maar verdwijnen uit de I.E.E., en dat de leiders van onze kerk rekening met ons  mochten houden.

Voor de bezinning op het geloof, ook onder de Rooms - Katholieken, dat er een prikkel van uit mag gaan, zowel voor de Protestanten als voor de anderen.

Dat we bidden dat God de deur mag openen waardoor het Evangelie gebracht kan worden aan Rooms Katholieken en dat deze predikant met zijn gemeente daar in dienstig mag zijn, zodat ze een andere relatie krijgen met de Heer; dat God de predikant helpen mag een goede dominé te zijn, open voor Gods wil, en zuiver van leven; en dat het werk van de scoutinggroep bevestigd mag worden.

- om de eenheid binnen de I.E.E.
- om een nieuwe roeping tot zending en evangelisatie
- dat de kerk in Badajoz mag groeien, en dat haar geloof versterkt en verdiept mag worden.
- dat er iemand bij mag komen, al is het uit het buitenland, om hem bij te staan in het werk.
-om meer inzet en toewijding van de gemeenteleden.
- (en voor de predikant(en) zelf, dat spreekt)
Mogen de mensen in Nederland bidden 1) voor de toekomst van de scholen het Porvenir en Juan de Valdés; het valt zwaar je te houden aan de nieuwe wetten. 2) dat ze de kinderen in de geest van het Evangelie kunnen opvoeden. 3) voor de medewerkers, dat ze niet moe en mat worden. 4) voor het nieuwe project: de vluchtelingen uit Kosovo.

Een gebed voor alle kinderen, waar ook ter wereld, die moeten werken en geen scholing kunnen krijgen. Dat ze in de gelegenheid zullen zijn te leren; dat volwassenen hun verantwoordelijkheid voor kinderen kennen en nemen, en dat deze de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige mensen.

Ook wordt een gebed voor de school (Juan de Valdés) en de leerkrachten zeer op prijs gesteld.

- Voor de plaatselijke gemeenten en hun leven in dienstbaarheid aan de gemeenschap

- De Synode, eind october, dat die dienen mag om vernieuwing in de gemeenten te brengen.

- De onderhandelingen met de Staat, om pensioenen los te krijgen voor de emeriti en weduwen die tijdens de dictatuur van Franco, en in het begin van de democratie, niet in staat waren premie te betalen.

- De betrekkingen met de overige kerken, op het gebied van oecumene, en ook binnen de FEREDE (de federatie van Protestantse kerken), opdat die groeien en zich verdiepen.

- Vrede in Baskenland, opdat dit proces voortgang mag maken.

- De ontwikkeling van de maatschappij naar een grotere betrokkenheid en solidariteit, om tot een land te komen waar meer gelijkheid heerst, waar de arme vreemdeling geaccepteerd wordt, en waar de arme niet steeds armer worden mag.

Dat de individualisatie van de maatschappij, die ook de kerk aantast, mag omslaan in een nieuw verlangen naar broeder- en zusterschap.  Psalm 33.

 naar boven

Diasporacollecte.

Jaarlijks wordt de diasporacollecte gehouden. Voor België gaat het geld dit keer naar vluchtelingenopvang in Turnhout, voor Spanje is het project als volgt geformuleerd:
Hulp bij studie van het Evangelie

‘Ook dit jaar vragen we Uw hulp weer voor het Seminarie van de Spaanse Evangelische kerk. Per post bestrijkt het heel Spanje met zijn cursussen ter verdieping van het geloof. Dat is al een groot succes, maar ook in Zuid – Amerika is een steeds groeiende belangstelling voor de inhoud daarvan, bij gemeenteleden en predikanten.  Bij de daar heersende armoede is het echter voor aspirant–cursisten vaak niet mogelijk de cursusgelden op te brengen.

Een predikant uit Peru heeft moeten afhaken, omdat hij het geld niet bij elkaar kon krijgen. Hij is de enige niet. Om hen niet af te wijzen hebben de docenten van het Seminarie uit eigen, zeer bescheiden, middelen een fonds opgericht dat studiebeurzen ter beschikking stelt. Zij staan met heel hun leven in dienst van de naaste.  Zullen we ze helpen, om in Spanje en ver daarbuiten deze dienst te vervullen?’

Mocht er bij U in de gemeente niet worden gecollecteerd, dan kunt ook U Uw gift overmaken en wel op bankrekening 45.65.52.316 t.n.v. Stichting Silo-Nederland te Tiel, onder vermelding van Diaspora-Collecte Folders voor de Diaspora-collecte kunt U voor Uw eigen gemeente altijd nog aanvragen bij ons secretariaat: Geertebolwerk 25 3511 XA  Utrecht.

 naar boven

Kerkdiensten in Spanje (en voor de liefhebbers ook in Portugal).

De gegevens zijn overgenomen uit l’Etoile du Matin nummer 293. Voor de correctheid ervan kunnen we niet instaan, maar U hebt in elk geval een indicatie – en in veel gevallen een telefoonnummer… dat moet in Spanje in principe altijd uit negen cijfers bestaan!

SPANJE:

ALICANTE        11:00 Iglesia Evangélica, Teniente Lorca 20.          03009 ALICANTE. ( 96 / 523 34 39

ALMUÑECAR winter  17:30  Av Costa del Sol 37 18690     

ALMUÑECAR zomer  18:30

BADAJOZ        11 :00 Iglesia del Salvador, Muñoz Torrero 22           06001 BADAJOZ. ( 924 / 22 22 26

BARCELONA  11:00 Iglesia de San Pablo, Aragon 51,                      08015 BARCELONA. ( 93/424 05 29

                         11:00 Iglesia Ev. de Sants, Carreras Candi 60,             08028 BARCELONA. (?93/422 42 16

                         11:00 Església de Betlem, Nacio 24,                            08026 BARCELONA. ( 93/435 17 63

                         11:00 Iglesia de Pueblo Nuevo, Llull 161,                     08005 BARCELONA. ( 93/485 48 41

                         11:00 Església de Barcelona Centre Tallers 26               08001 BARCELONA. (?93/318 97 98

BILBAO                   11:00 Iglesia Evangélica, Juan de Garay 2               48003 BILBAO  ( 94 / 421 55 000

CADIZ                    11:30 Igl. del Salvador, Gen. García Escámez 3” .  11010 CADIZ

CAPDEPERA  11:00 Iglesia Evangélica, San Pedro 3,      07580 CAPDEPERA (MALLORCA). ( 971/56 31 11

CARTAGENA  11:30 Iglesia de Cristo, Juan Fernandez 14         30204 CARTAGENA (MURCIA)  ( 968/50 56 51

EL ESCORIAL  18 : 30 Iglesia El Escorial, Alfonso XII n° 9,               28180 EL ESCORIAL

ES CASTELL            11:00 Iglesia Evangélica. José Antonio 78,           07720 VILLACARLOS (MENORCA)

GRANADA           11 .30 Igl. de San Pablo. Callejon del Pretorio 11,    18008 GRANADA. (958 / 12 23 06

JACA                     ‘s middags Iglesia Evangélica. Bellido 9,                  22700 JACA ( 974 / 36 15 47

JEREZ DE LA FRONTERA onreg. (19 u) Igl. de El SaIvador. Argüelles 11, 1401 JEREZ dlFrontera ( 956 / 34 47 48

L'HOSPITALET  11:00 Iglesia Evangélica. Oriente 28,      08904 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT  (93/333 99 05

LA LLAGOSTA   11:00 Iglesia del Redentor. Pintor Picasso sn              08120 LA LLAGOSTA

LOS RUBIOS     10:00 Iglesia Evangélica. Los Rubios  2970 Rincón de la Victoria Los Rubios (Chilches) (952 / 401199

MADRID                  11:00 Iglesia de Cristo. Bravo MurilIo 85,                     28003 MADRID. (91 / 55471 45

                                 11:00 Iglesia de Jesus. Calatrava 25,                             28005 MADRID (91 / 365 38 15

Madrid                     11:00 Iglesia del Salvador. Noviciado 5,                        28015 MADRID (91 / 279 30 92

                                11:00 Iglesia de la Resurrección. Butrón 20,                   28022 MADRID. (91 / 313 24 64

MAHON           11:00 Iglesia Evangélica. Angel 20,                         07703 MAHON (MENORCA) ( 971/210766

MALAGA         12:00 Igl. Evangélica del Redentor. Ollerias31,        29012 MALAGA. ( 952 / 21 07 66

MERIDA          11 :00 Igl. del Espíritu Santo. Suárez Somonte 62    06800 MERIDA. (924 / 31 63 06

MIAJADAS           ‘s middags Iglesia Evangélica. Veguilla 22,         10100 MIAJADAS (CACERES)

MOSTOLES       11:30 Iglesia Evangélica. Méjico 7,                        28938 MOSTOLES (MADRID) Veranderd!

PALMA DE MALLORCA  11:00 Iglesia Evangélica. Murillo 8,        07013 PALMA DE MALLORCA (971 / 73 18 10

PUERTO REAL  11:30 Igl. Evangélica. Véjer s/n (Villa Mari).          11510 PUERTO REAL (CADIZ) (956 / 83 13 31

REUS                       11:00 Iglesia Evangélica. Vidal 2,                     43201 REUS

RUBI                        11:00 Iglesia Evangélica. Descobridor Colom 6,  08191 RUBI (BARCELONA) (93/699 03 19

SAN FERNANDO 11 : 30 Igl. El Buen Pastor. Pérez Galdós 43,        11100 SAN FERNANDO (CADIZ) (956/882711

SANTA COLOMA 11: 00 Iglesia Evangélica. Monturiol 32,                08923 SANTA COLOMA DE GRAMANET                                     (BARCELONA). (93 / 385 16 62

SANTANDER 11 :00 Iglesia de Cristo. Gómez Orena 11 ,                   39003 SANTANDER. (942 / 21 10 99

SEVILLA          11:00 Iglesia de la Santisima Trinidad.                         Condenegro 9, 41006 SEVILLA

TORRE DEL MAR  12:00 Edificio Ronda esc. 5G,      29740 TORRE DEL MAR (MÁLAGA) (952/54 48 37

VALENCIA             11:00 Iglesia Evangélica. Goya 7,                           46008 VALENCIA (96 / 66 15 36

ZARAGOZA            11:00 Igl. del Espíritu Santo. Mariano Supervía 52, 50006 ZARAGOZA (976 / 35 35 68

Portugal:

 BEBEDOURO              11:30 (in de buurt van Coimbra)

ERMIDA               11:30 (in de buurt van Mira)

FIGUEIRA DA FOZ           15:00 Rua Diez de Agosto

MOURA               11:00 (in de buurt van Mira)

PORTOMAR                   9:00 (in de buurt van Mira)

ROSSIO DO SUL DO TEJO 11:30 (bij Abrantes) Rua do Cavaco

LISSABON en omstreken:

                             11:00 Febo Moniz 17 - 19

                             11:00 Tomas de Anunciaçao 56

                             11:00 Calçaa da Ajuda 205 - 207

                             11:00 Algès, Rua Ed. Augusto Pedrosa

                             10:00 Setubal R. Camilo Castelo-Branco 8

AÇORES             11:00 Sa Miguel, Ponta Delgada, Rua Madre de Deus

MADEIRA Funchal 12:00 Rua do Conselheiro 47

 naar boven

Kort nieuws

Gabipress, een electronische uitgave van de F.E.R.E.D.E. zendt wekelijks een agenda rond met actualiteiten uit de Protestantse wereld, voorzover deze door kerken en gemeenten worden gemeld. Uit die bron komen ook de meeste berichten hier. U kunt U abonneren via gabipres@arrakis.es.

3 augustus De aankondiging dat leerlingen verplicht zouden zijn ofwel godsdienstles te volgen, of als alternatief: cultuurgeschiedenis van de religies, heeft een storm van protest doen opwaaien. De Minister van Onderwijs, Mariano Rajoy, wordt verweten het onderwijs in Spanje confessioneler te maken. (En dat wil zeggen: Rooms-Katholieker.)

De vakvereniging ziet er een poging in van de Rooms Katholieke bisschoppen om een vinger in de pap te houden, en een verder verlies van zieltjes te voorkomen. De zegsman van de F.E.R.E.D.E., Pedro Tarquis, ziet er wel enig heil in, zolang het onderwijs objectief en informatief de verschillende hoofdgodsdiensten wereldwijd vergelijkt.
De bisschoppen, geschrokken van het feit dat van de 90% Spanjaarden die zich Rooms Katholiek noemen, slechts 30% zegt te praktiseren, ziet de mogelijkheid de jongeren bewust te maken van normen en waarden. ‘En als ze er zèlf om vragen zou de les natuurlijk kunnen gaan over het katholicisme…’

Valencia. Twee privé-scholen, met rijksgeld gesubsidieerd, (op dezelfde manier als het Porvenir en het Juan de Valdés) stellen nieuwe docenten de eis dat ze van het mannelijk geslacht zijn, en Rooms Katholiek.

De F.E.R.E.D.E. heeft openlijk bezwaar gemaakt tegen het feit dat de pers aan de Rooms Katholieke kerk refereert als De (Spaanse) Kerk. Er zijn meer kerken – die kun je niet af doen met:: de rest.

Sinds juli wonen 40 Albanese Korsovaren in Casa de Paz, in Escorial, het huis van de Fliednerstichting daar, waar  ooit Karel de V verbleef, in afwachting van de bouw  van zijn paleis. Een psycholoog, een sociaal werker en een tolk moeten problemen helpen oplossen. Coördinator van de hulp is Eduardo Ruiz,  secretaris van de Diaconía España. Dagelijks zijn er programma’s voor volwassenen en kinderen, waarin o.m. de Spaanse taal en cultuur worden bijgebracht.

Impact 2000 is de naam waar onder de Raad van Kerken van Madrid tal van activiteiten van de Protestantse kerken in Madrid wil scharen. Men wil o.m. kerkelijke activiteiten aanplakken aan openbare kiosken. Want onbekend maakt onbemind. In november wil men alle gelovige (Protestante)n uitnodigen voor een bijeenkomst in het nieuwe Centrum Betel (of in de bioscoop Remar, afhankelijk van werkzaamheden).

De in Spanje bekende zanger Peret heeft in een interview nogal ongenuanceerd uitgehaald naar de Protestantse zigeunergemeente (kerk) waar hij lid van geweest is. Zakkenklopperij en armen afpersen luidden zijn beschuldigingen. In het artikel wordt heel het Spaanse  Protestantisme op een hoop geveegd als secten, waar je makkelijk in verstrikt raakt, maar moeilijk uit komt. Juist dergelijke uitspraken zijn funest voor een positieve beeldvorming van de klassieke Spaanse kerken. Er is hem om rectificatie gevraagd.

Tijdens de  manifestatie Dichtkunst, gister en vandaag, verzorgd door de UDME en het CEM (Protestantse Raad van Madrid) 12 nov. zijn er  voordrachten en voorgedragen poëzie,  een eerbetoon aan twee dichters van deze tijd: Ramón Taybo (vroeger bisschop van de IERE, en Rodolfo Loyola , die beiden verscheidene boeken op hun naam hebben, en de eerste ‘Gospel’ - poëzie – wedstrijd plaats. Meer informatie: cultucem@arrakis.es

De 102de verjaardag van het Porvenir wordt gevierd op 28 october met een voordracht met muziekfragmenten geheten: Met mond en hart, door musicologe Sandra Myers, over Frederico Fliedner en het Spaanse kerklied in de XIX eeuw.

De kerken van Málaga en het ‘project Jezus’.

De protestanten van de regio Málaga willen onder het motto: Jezus, de Man die je dàcht te kennen vanaf 5 november zo’n 25000 woningen bereiken met de film Jezus, het Lukasevangelie, cursussen en folders. Bijna alle gemeenten doen mee.

Pedro Tarquis, woordvoerder van de F.E.R.E.D.E., heeft de Spaanse Rooms Katholieke bisschoppen opgeroepen de woorden van de paus ter harte te nemen. Deze heeft een boetedag uitgevaardigd in verband met historische fouten van de kerk, en heeft aanvaard dat er een verzoeningsproces met de Protestanten op gang komt. In Spanje is veel goed te maken aan de Protestanten.

MADRID 9-12 sept 1999 In het kader van de XIX bijeenkomst van de theologenvereniging Johannes XXIII. bogen zich 80 personen over het thema: Het Christendom op weg naar de XXIste eeuw. Er werd onder andere gesproken over zelfcritiek van de protestanten. Met name het ontbreken van groei en van wezenlijke eenheid vormen een psychologische en een logistieke hinderpaal om als protestanten samen effectief naar buiten te treden. Echter, de voortdurende reflectie van de protestanten op de bijbelse boodschap geeft hoop voor de komende tijden.

Madrid 7-9-1999. De 5000 Joden in Madrid hebben toestemming gekregen een nieuwe synagoge te bouwen, dan wel een daartoe geschikt gebouw om te bouwen tot dit doel.

Valencia, zondag 12-9-1999 werd er in het Parque de Benicalap in Valencia de vijfde gemeenschappelijke dienst gevierd van de Protestantse gemeenten / kerken in deze stad. 500 gelovigen van haast alle denominaties waren aanwezig in de ochtenddienst, waarna ’s middags allerlei voorstellingen waren van muziek, dans e.d. rond het thema Evangelie: Redding voor allen.

De donderdag erop werd door vertegenwoordigers van 11 plaatselijke kerken de Protestantse Raad van de gemeente Valencia opgericht.

Kerkbelasting: Sinds 1998 kan de Spaanse belastingbetaler 0,52% van zijn of haar belasting toewijzen aan de Rooms Katholieke kerk of aan een goed doel dat niet door de Staat wordt beheerd. Jaar op jaar nam het aantal mensen toe die voor het laatste kozen. In 1997 vulden opeens 12% meer mensen het vakje van de Rooms Katholieke kerk in. De bisschoppen houden het er op dat een diaconale bewustwordings-campagne onder hun gelovigen gewerkt heeft.

De Spaanse Socialistische Arbeiderspartij PSOE heeft half september een motie ingediend bij het parlement om de grondslag voor de 0,52% belasting, die gaat naar religieuze en andere doelen, aan te passen. Een betere verdeling zou mede resultaat moeten zijn. Of er veel zal veranderen is nog de vraag.

De regering matst de katholieke bisschoppen met de belasting

Madrid 20-9-1999 De regering heeft de katholieke kerk voor de komende jaren een inkomen gegarandeerd van bijna 21 miljard Pts, bovenop de ruim 15 miljard die uit de belasting komt. Daarmee is het voorlopig karakter van deze maatregel wezenlijk veranderd. De grondslag van 0.52% is gelijk gebleven, maar er is wel iets meer keuzevrijheid voor de Spanjaard: op verzoek van de bisschoppen zijn er nu enkele keuzevakjes bij gekomen op het belastingbiljet: men kan het geld schenken aan a) de katholieke kerk b) andere, sociale, doelen c) aan beiden d) aan geen van allen, dan gaat het gewoon naar de algemene middelen. Overigens valt de Rooms Katholieke Caritas ook onder b) …    In 1997 ging er zo 15 miljard naar de Rooms Katholieke kerk en ruim 18 miljard naar de andere sociale doelen. Zoals te verwachten zijn de percentages in de verschillende delen van Spanje zeer uiteenlopend. De andere religieuze minderheden, die accoorden hebben gesloten met de Staat (Protestanten, Joden en Moslems) vroegen al meer dan een jaar geleden, tegelijk, maar onafhankelijk van elkaar, om een ‘economisch verdrag’ zonder enig resultaat. Dat heet in politieke termen daar een administratieve stilte.

MADRID 23-9-1999  De socialiste Matilde Fernández vindt dat de regering de financiële bijdragen aan de Rooms Katholieke kerk de komende jaren langzaam moet afbouwen, om zodoende een eind te maken aan een situatie van bevoordeling. De socialisten beschouwen de bevoordeling van de katholieken boven andere kerken als ongrondwettig.

De FEREDE veroordeelt de discriminatie van Protestanten op het gebied van economische staatshulp. Madrid 23-9-1999  De verandering waarover de staatssecretaris van binnenlandse zaken en de bisschoppenconferentie in Spanje onderhandelen, heeft een scherpe reactie van de F.E.R.E.D.E. tot gevolg gehad. Die heeft de pers in ruime mate gehaald. De F.E.R.E.D.E. hekelt het feit dat de scheiding tussen Kerk en Staat in feite een farce is op die manier. Wel is economische hulp van belang voor allerlei sociale activiteiten. De Protestanten, verenigd in de F.E.R.E.D.E., hebben daar ook om gevraagd, maar (nog) niets gekregen. Zij moeten zichzelf maar bedruipen. Er is dus onrust over de ongelijke behandeling die een pluriconfessionele Staat in de weg staat.

De FEREDE vraagt de regering formeel om een voorlopige toewijzing ten laste van de belastingen van het jaar 2000. Madrid 26-9-1999  Donderdagmorgen 24-09-99 heeft de secretaris van de F.E.R.E.D.E, Mariano Blázquez, een verzoek ingediend, om voorbereidingen te treffen tot het toewijzen van financiële steun uit de belasting van het volgend jaar. Dat moet een voorlopig besluit zijn, want ooit moet er een definitieve regeling komen tussen de Staat en de F.E.R.E.D.E., maar daar wil de F.E.R.E.D.E. niet langer op wachten. Dat geld zou nooit bestemd zijn voor het onderhoud van kerken en gemeenten, maar wel voor het sociale werk van de kerken.

FEREDE: hulp van de Catalaanse minderheidspartij Barcelona 27-9-1999  Carlos Campuzano, kamerlid van het Parlement voor de Catalaanse Minderheidspartij, ontving Mariano Blázquez als secretaris van de FEREDE, en Guillem Correa, secretaris van de Evangelische Raad van Catalonië, die bemiddeld had bij deze ontmoeting.
Ze spraken over de mogelijkheid de kamer een motie voor te leggen, waardoor de protestantse predikanten, die binnen de toenmalige wetgeving niet in de gelegenheid waren geweest premie te betalen, toch beschouwd zouden worden als hebbende aan die verplichting voldaan.
Campuzano betoonde zich bereid zijn uiterste best te doen binnenkort een voorstel in die richting te doen. Dat is van groot belang, omdat de lasten voor deze mensen zwaar drukken op de kerken.
In mei 1999 werd voor het eerst in Spanje een reglementering van kracht, die de Protestantse predikanten het als zodanig mogelijk maakt premie te betalen voor de Sociale Zekerheid – en daar dan ook de vruchten van te plukken. Maar de regeling past helemaal niet bij de situatie van deze predikanten, en het is niet alleen een kwestie van recht, maar ook van gerechtigheid, wanneer deze toestand wordt recht getrokken.

Uit het officiële orgaan van de Comisión Permanente komt het volgende:

Andalusië  24 mei vond de installatie Ds. Delson Goulart Lessa plaats in de kerk

van Puerto Real. Hij is lid van de Methodistenkerk van Brazilië, waar hij een ruime staat van dienst heeft, en werkt daarom als fraternal worker. Hij is lid van de Classis Andalusië, en dient in Puerto Real.

Catalonië De gemeente van Santa Coloma de Gramanet heeft tot nu toe gekerkt in de benedenverdieping van het bejaardenhuis Bet-San, involge het oorspronkelijk idee kerk en bejaardenhuis in het zelfde gebouw te lokaliseren. In de loop der jaren bleek dat grote problemen op te leveren, aangezien het bejaardenhuis meer ruimte nodig had. Jaren geleden heeft men grond kunnen kopen in de wijk, vorig jaar begon de bouw van een nieuwe kerk die nu klaar is. Het is een ruim en goed doordacht gebouw. Benedenverdieping, waar de gemeente bij elkaar komt, met ruimte voor 200 mensen, en nog 2 verdiepingen waar de zondagsschool bij elkaar komt, en jongeren, de aula, kerkkantoor etc. Ook is er een vrij groot dakterras waar de kinderen kunnen spelen. 13 juni was ‘s middags, de inwijding, er waren deelnemers van alle gemeenten. Ook waren de predikanten van de I.E.E. aanwezig. Daarna werden alle aanwezigen onthaald in de aula.

Extremadura Het Vluchtelingencentrum en kerkcomplex van de I.E.E. in Mérida is 31 mei ingewijd. Ds. Jose Burguillo is verantwoordelijk als directeur en predikant.

Levante De classis kwam 29 mei in Alicante bijeen, onder voorzitterschap van Ds. David Manzanas en met afvaardigen uit alle gemeenten van de Classis. De financiële situatie, is niet rooskleurig, door moeilijk aan te zuiveren schulden. David zelf presenteerde een project voor een opvanghuis voor reclassering van gevangenen. Enrique Capó vertegenwoordigde de Comisión Permanente.

Mallorca Op 6 juni werd in Capdepera ds. Juan Varela (niet te verwarren met de boekhouder van de I.E.E., in Madrid met de zelfde naam!) geordineerd, die als kandidaat tot de Heilige Dienst al enige tijd belast was met pastoraat en leiding van de gemeente. Ds. Panete presideerde als voorzitter van de Classis de dienst, en de inzegening en de preek nam ds. Enrique Capó waar als voorzitter van de beroepingscommissie. Ook namen deel: Francisco Guerra, predikant van Palma de Mallorca, en ds Carmen Sánchez van de kerk te Santa Coloma.

Education Permanente Van 19 tot 22 april werd in Cartagena de Pastoral gehouden, de gelegenheid waar de predikanten elkaar ontmoeten,  er was een goede opkomst, al viel de afwezigheid van sommige predikanten wel op.
De directeur van het S.E.U.T. dirigeerde het geheel, dat de vorm had van een minicursus theologische vorming. Het ging over modellen van kerkzijn. Naast docenten van het S.E.U.T. deden ook met veel succes 2 docenten aan het Baptisten-seminarie in Madrid mee..

Kerkgeschiedenis. De verantwoordelijken van dit Departement hebben een goed stuk werk verzet aan de geschiedenis van de kerk, die ze op de WEB pagina van het internet zullen zetten. Kom kijken! Er is voor het historisch archief een begin gemaakt met het voorbereidend werk in een deel van de benedenverdieping van Noviciado, dat er geschikt voor wordt gemaakt.

Sociale zekerheid van de predikanten.

De toepassing van het Decreet dat 1 mei van kracht werd, heeft een behoorlijke vermindering opgeleverd van de premies die de kerk betaalt voor sociale zekerheid voor de kerk, het verschil is per maand 451.008 Pts. Daarom is afgesproken, zolang de regeling bestaat, te zoeken naar privé alternatieven (pensioenfondsen etc) om dat bedrag in de investeren.
Onafhankelijk daarvan blijft men bezig om pogingen te doen – samen met het CEC - het huidige Decreet te veranderen samen met de politieke partij Convergencia y Unió in de hoop dat die onze doelstelling overneemt t.a.v. de aanpassing van het Decreet en ook in verband met de publicatie van een regelgeving die de jaren waarin de predikanten niet konden bijdragen aan de Sociale Zekerheid doordat ze niet waren ingeschreven, erkent als jaren waarin premies betaald zijn, en daarmee hen het recht toekent op overeenkomende oudedagspensioenen of invaliditeitsuitkeringen, wat het geval ook maar mag zijn. Bovendien wil de Comisión Permanente informeren dat verschillende predikanten het  Decreet aanvechten voor de beroepscommissie van de Hoge Raad. Ze verzoeken om nietigverklaring op grond van discriminatie vergeleken met de andere kleine zelfstandigen en ze willen de zelfde rechten als zij.

United Methodist Church (USA) Ooit heeft de I.E.E. een overeenkomst met deze kerk gesloten, waardoor onder-ling de predikanten werden erkend, en een basis ontstond voor toenadering en samenwerking. Marcos Abott werkt hier al en ook behoren de groepen vrijwil-ligers er toe die hier en daar al verschillende gemeenten hebben bezocht om de gebouwen op te knappen, en dergelijke. De samenwerking gaat zo ver dat van 8 – 14 sept. bisschop William B.Oden van die kerk mèt echtgenote op bezoek was in Barcelona en Madrid en ook door Andalusië reisde.

Oecumenisch Centrum Los Rubios Pilar Agraz, verantwoordelijk voor het Centrum, nodigt u uit uw zomervacantie in het verrukkelijke centrum door te brengen. U zult niet teleurgesteld zijn! Het Centrum biedt onderdak aan groepen en individuele personen die rust en ontmoeting willen, in een rustige omgeving, direct aan de Costa del Sol en op 20 minuten van Málaga.  Ieder morgen is er een wijding, er is voortreffelijk, echt Spaans eten uit eigen keuken; organisatie van excursies per bus en minibus naar Sevilla, Córdoba, Granada, Gibraltar, Ruta de la Pasa; een tennis court (‘s middags) op 5 minuten afstand; een strand op 200 meter, en een ruime tuin. En de prijs valt mee! Voor meer informatie: tel / Fax: 09-34-952.40.11.99 e-mail: celosru@teleline.es

Synode 1999: Viering en inzet. Onder dit motto wordt in Barcelona van 29 oct tot 1 november van dit jaar de 48ste algemene synode van de I.E.E. gehouden. Vertegenwoordigers van het bestuur van Het Evangelie in Spanje hopen daar aanwezig te zijn. De synode is open voor alle gemeenteleden, en afgevaardigden van de gemeenten. Men zal er onder andere 2 richtlijnen voor de toekomst bespreken: de een gaat over de predikantsplaatsen en –benoemingen, waar de gemeenten (iets) meer zeggenschap in zullen krijgen, de ander reglementeert de financiën van de Classes. En natuurlijk krijgt ook het nieuwe millennium, dat in 2001 begint, alle aandacht.

Torre del Mar. (Niet ver van Málaga) Mark Henderson, van de Presbyterial Church of Scotland komt gedurende een jaar de Engelssprekende gemeente aldaar dienen. Hij volgt Daniel Reyes op, die in april van dit jaar als jongste predikant van de I.E.E. werd ingezegend.

Barcelona Centrum. Dezelfde Daniel Reyes werd 5-9-99 ingehaald in de  gemeente van Enrique Capó – die hij volgend jaar daar als predikant zal opvolgen. Hij woont Calle Pujades 12 ático 2a in Barcelona.

Barcelona Aragon. Ds. Abraham García heeft er nog een gemeente bij, die

hij, met hulp van Narcíso de Batlle, naast zijn eigen gemeente aan de Calle

Aragon, zal verzorgen. De gemeente ‘Del Vendrell’ werd gesticht door Pedro Gandía, die kort geleden overleed.

Op de Duitse Kirchentag is een folder die de Comisión Permanente heeft uitgegeven in het Duits in ruime mate verspreid. De tekst ervan is ontleend aan die van de homepage van de I.E.E., http://www.iee-es.org/ waar U ook allerhande informatie kunt vinden over adressen, comités en dergelijke. De moeite waard om af en toe een kijkje te nemen!

De folder zal ook worden vertaald in het Frans en Engels.

ZUID-Amerika:

BRAZILIË : Dialoog tussen psychiatrie en theologie. Psychiater Raúl Fernando Iserhard stelt in zijn proefschrift, dat met groot enthousiasme is ontvangen, voor dat psychiatrie en theologie de handen ineen slaan om de drie diepe bronnen van angst die de mensheid kent (spijt, zonde en dood) het hoofd te bieden. Vanuit een gemeenschappelijke basis kunnen beide richtingen een systematische dialoog aangaan en vandaaruit verder bouwen.

BUENOS AIRES De imposante concentratie van Protestanten – meer dan 150.000 personen verzamelden zich 11 sept voor de Obelisk, in het hartje van de hoofdstad - heeft veel aandacht gekregen van de pers. Niet alleen om de grote mensenmassa, maar ook omdat het stadsbestuur op de ochtend van de bijeenkomst dreigde de goedkeuring er voor in te trekken. De organisatoren, de Protestantse Raad, veroordeelden deze discriminatie van Protestanten, en gaven aan zonder meer door te gaan. Daarop krégen ze toestemming. De TV zond een en ander op twee kanalen uit, en de gedrukte media hadden ook veel belangstelling.

PERU : Een 20-tal Protestantse journalisten hebben een vereniging opgericht om er toe bij te dragen de christelijke ethiek te incorporeren in de Peruaanse krantenwereld.

Zo willen ze in hun beroep de christelijke ethiek uitdragen, deelnemen aan het debat over nationale problemen, samenwerking tussen de protestantse kranten bevorderen, ervaringen uitwisselen, en het de Protestantse leiders makkelijker maken toegang te krijgen tot de ‘massieve media’.

 naar boven

 

Gedicht....

IRIS DE LA NOCHE                   REGENBOOG DER NACHT

Antonio Machado                                                             *

Hacia Madrid, una noche,                  Richting Madrid rijdt op een nacht  
va el tren por el Guadarrama.             een trein door de Guadarrama.  
En el cielo, el arco iris                       Aan de hemel de regenboog  
que hacen la luna y el agua.                getekend door water en maanlicht.     
¡Oh luna de abril, serena,                   O vredige maan van april              
que empuja las nubes blancas!           die witte wolken voortdrijft!!!

La madre lleva a su niño y, todavía,   De moeder draagt haar kind en  
ve el campo verde que pasa,              nog ziet hij het groene veld verglijden,  

y arbolillos soleados,                         zonovergoten groepjes bomen  

y mariposas doradas.                        en gouden vlinders in zijn dromen…

La madre, ceño sombrío                   De moeder, het voorhoofd gefronst
entre un ayer y un mañana,                 tussen een gister en morgen  

ve unas ascuas mortecinas                 ziet kolen vrijwel zonder vuur

y una hornilla con arañas.                   en spinnewebben in de oven.

Hay un trágico viajero,                       Er is een reiziger wiens tragisch lot
que debe ver cosas raras,                   is dat hij wond’re dingen ziet...
y habla solo, y cuando mira,               die in zichzelf spreekt, en wiens blik
nos borra con la mirada.                     ons al weer wégvaagt bij het zien.

Yo pienso en campos de nieve            Ík denk aan velden vol sneeuw
y en pinos de otras montañas.             en aan dennen in àndere bergen.        Y tú, Señor, por  quien todos              En U, Heer, door Wien wij allen
vemos y que ves las almas,                  zien, en die de zielen ziet,             dinos si todos, un día,                         zeg ons of wij allen ooit

hemos de verte la cara.                  
     U onder ogen moeten komen...                                                               * Vert. G.A. V.

 

 naar boven