Diasporaproject 2008: Workshop Theologie

Met het élan, dat kenmerkend is voor de Iglesia Evangélica Española, de oudste erkende Protestantse kerk in Spanje, en onze belangrijkste gesprekspartner, is een nieuw project gelanceerd, dat gaat voorzien in cursussen voor gemeenteleden, die hen in staat moeten stellen slagvaardig als Christen te reageren in een snel veranderende en ontkerkelijkte samenleving, en daarin getuigend en dienend aanwezig te zijn. Gewapend met geloof en goede argumenten, met bijbelkennis en een heldere visie op die maatschappij en op de eigen rol daarin.

Zijn die cursussen er dan niet? Ja, en nee. Het aanbod dat er is, voldoet bij lange na niet aan de huidige wetenschappelijke normen, en is meestal afkomstig uit zeer fundamentalistische bronnen in Noord-Amerika. Ze zijn dus absoluut niet toegesneden op de Spaanse ziel en cultuur. Gezien de allergische reactie van de Spaanse maatschappij als zodanig op buitenlandse invloeden, die consequent als sectarisch worden gezien, en als een aanslag op het Spaanse zelfbeeld worden verworpen, moge het duidelijk zijn dat er al geruime tijd een roep wordt gehoord binnen de brede kring van de Protestantse kerken in Spanje om nieuwe en adequate materialen. Die worden en zijn voor een groot deel nu ontwikkeld door docenten van het SEUT, het Theologisch Seminarie van bovengenoemde kerk, dat garant staat, en kan staan voor de kwaliteit van vorm en inhoud, gezien de ruime ervaring die men daar heeft met theologisch onderwijs op hoog niveau. Deze cursussen zijn echter niet bedoeld voor aanstaande predikanten of meer dan geïnteresseerde leken, ze zijn gericht op de practische theologische vorming van gemeenteleden, zodat ze kerk en maatschappij meer en beter van dienst kunnen zijn.

De cursussen zijn opgebouwd uit een basisjaar, getiteld ‘Geloven en Begrijpen’, waarin vakken als interpretatie van de bijbeltekst, bijbelse theologie en zending worden gegeven, waarop in het daarop volgende jaar kan worden voortgebouwd, met in het tweede jaar een specialisatie in een viertal onderwerpen, die passen bij persoonlijke interesse, en bij de behoefte van de plaatselijke gemeente. 

Die keuzes zijn getiteld: 
 
Verkondigen en delen

Dienen en administreren

Gidsen en opbouwen
. Voor wie dat wil bestaat de mogelijkheid afsluitende examens te doen, die meetellen, wanneer men eventueel verder wil leren aan het SEUT.

De plaatselijke gemeente is zelf uitgebreid betrokken bij de realisatie van de cursussen. Er is gekozen voor een vijftal centra, (El Escorial, Madrid, Barcelona, Valencia, Palma) die samen zo'n 70 procent van Spanje's Protestantse bevolking omvatten, in de hoop het Westen van het land later te kunnen bedienen. Een derde deel van de benodigde gelden wordt gefourneerd door de lesgelden van de leerlingen aan het SEUT, en voor september - december 2007 door een Zwitserse kerkelijke organisatie: Fondation pour l’Aide au Protestantisme Réformé te Genève, maar voor 2008 is daar nog een lacune. 
Zoudt U met gebed en financiële bijdragen dit belangrijke initiatief willen steunen?

De meeste kosten gaan zitten in het ontwikkelen van het materiaal, en in het verspreiden ervan via gedrukte media en de hiervoor ontwikkelde website. De verwachting is dat dit project zichzelf met een paar jaar geheel zal kunnen bedruipen, mede door de bijdragen van de locale kerken, en doordat de kosten van de materialen, als ze eenmaal ontwikkeld zijn en via internet, of op bestelling in gedrukte vorm, verkrijgbaar zijn, nauwelijks meer meetellen.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit project geheel zelfstandig functioneert, zij het onder supervisie van het SEUT als kwaliteitsbewaker, en dat het open staat voor alle Protestantse kerken in Spanje die daar belangstelling voor hebben.

Ook zijn er al besprekingen gaande met Portugal en de rest van de Spaanstalige wereld, met name in Cuba en Latijns-Amerika, waar veel immigranten in Spanje vandaan komen. U ziet: een project waar we in al zijn breedte zeker allemaal achter kunnen staan. Meer gedetailleerde informatie (in het Engels en Spaans, deze kan desgewenst worden vertaald) vindt U hier. Wilt U deze informatie liever schriftelijk ontvangen, dan kunt U deze aanvragen bij de secretaris van de Nederlandse Stichting Het Evangelie in Spanje, dat vanouds deze diasporacollecte organiseert: 
mevrouw G.A. Voerman – van Haselen, 
Geertebolwerk 25 
3511  XA   Utrecht 
(0 30) 23 18 402 
of via

Zakelijke gegevens:Uw bijdragen kunnen worden gestort op
bankrekening 45.65.52.316
t.n.v. Stichting Evangelie in Spanje te Zeist in zake Diaspora-collecte


Met plezier kunnen we laten weten dat de opbrengst van de collecte, groot 433,43 euro, in maart 2009 is over gemaakt naar Spanje. Het is daar in dank ontvangen, en zal heel nuttig voor dit doel worden gebruikt. Want het is een project dat leeft in de kerk. 
Mede namens hen: alle gevers zijn we zeer erkentelijk!