Colofon:

Het Berichtenblad is een uitgave van het bestuur van de Nederlandse Stichting ‘Het Evangelie in Spanje’  die beoogt de zaak van het Evangelie in Spanje  - in nauw overleg met de Spaanse Evangelische kerken zelf -
vanuit de wijde kring der Nederlandse Protestantse kerken naar beste krachten te bevorderen.

Eindredactie:  G.A. Voerman - van Haselen
Geertebolwerk 25      3511 XA  Utrecht
info@evangelie-in-spanje.nl            
website:  www.evangelie-in-spanje.nl
RSIN 8075.13.507

MEDEDELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE
Vriendelijk verzoeken wij u adreswijzigingen door te geven aan:
Geertebolwerk 25, 3511 XA Utrecht.
Voor uw medewerking zeggen wij u hartelijk dank.

BIJDRAGEN
Bijdragen voor ons werk onder vermelding van bestemming
zien wij graag tegemoet op onze nieuwe (en enige) bankrekening
NL08FVLB0226110753
ten name van ‘Stichting Het Evangelie in Spanje’ te Zeist.

Inhoudsopgave:
150 jaar Protestantse geschiedenis in Spanje.                    

I.E.E. Synode van de I.E.E. 31 october tot 3 november 2019.

Pastoral I.E.E.

Te leen….

Bladen.

Aula Abierta 2019.

Taller Teológico.

Boeken.

Het Porvenir

I.E.R.E.  

150.

Diakenwijdingen.

De 55ste Anglicaanse synode van Spanje.

Doop in de kathedraal del Redentor.

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

Stadskamp 2019.

Spanje.

Protestanten pesten?.

Ons koninklijk gezin in Sevilla.

Franco.

Tóch een zegel!

Revisie.

Invoering van de Euro.

Financiën.

Van de Penningmeester

Diasporacollecte.

Adressen Spaanse gemeenten.

Gedicht  

150 jaar Protestantse geschiedenis in Spanje.

Nu verschillende gemeenten vieren dat ze in of rond dit jaar 150 jaar bestaan, is het zinnig nog eens even heel in het kort het ontstaan te schetsen van de kerken waar wij van oudsher mee te maken hebben.  

In de loop van de 19e eeuw ontstaan door zending vanuit het buitenland verschillende kleine Protestantse gemeenten in Spanje. Het gaat dan om Reformatorische, Presbyteriaanse, Lutherse, Methodisten, en Congregationalistische[1] groepen, die als gevolg van de liberale revolutie in Spanje (tijdelijk) voet aan de grond krijgen.  

De oorspronkelijke kern wordt gevormd door gemeenten die clandestien tijdens de tijden van vervolgingen zijn ontstaan, en het gevolg zijn van de inspanning en het werk van predikanten als Antonio Vallespinosa (1833-1887), Francisco de Paula Ruet (1826-1878) (een Catalaan), de Andalusische Manuel Matamoros (1834-1866), Juan Bautista Cabrera (1837-1916) uit Alicante, de Catalaanse Francisco Albricias (1856-1934), die allen te lijden hadden onder vervolging en ballingschap, en die in Europa en Gibraltar een theologische opleiding ontvingen, die hen in staat stelde om hun zending en ambt te gaan verrichten.  

In 1869 komt er in Sevilla een algemene vergadering bijeen, bestaande uit afgevaardigden van verschillende gemeenten die dan op het Spaanse grondgebied bestaan, en men sticht de Iglesia Reformada Española (Spaanse Protestantse Kerk), die het Presbyteriaanse systeem aanvaardt, en in 1872 de naam Iglesia Cristiana Española Spaanse Christelijke Kerk aanneemt.

 Friedrich Fliedner, de eerste Duitse zendeling die naar Spanje komt, arriveert in het jaar 1869, met steun van de diaconessen in Kaiserswerth, (in 1828 opgericht door zijn vader Theodor).  

Met de oprichting van scholen, boekwinkels, zorg voor de meest kwetsbaren, e.d. is Fritz Fliedner de oprichter van allerlei vormen van sociaal werk die nog steeds verbonden zijn met de Spaans Protestantse kerk. (I.E.E.)

De Stichting die tegenwoordig zijn naam draagt, (Federico Fliedner Fundatie - FFF), ontwikkelt in zijn geest haar missie voor onderwijs, theologische vorming, sociale en culturele activiteiten in dienst van het Spaanse Protestantisme in het bijzonder en de Spaanse samenleving in het algemeen.  

Op 1-9-1880 splitst zich de latere I.E.R.E. af, zie blz. 14, om een eigen, meer op de Spaanse cultuur gericht spoor te volgen.  

In 1886 wordt in Madrid de 10e vergadering gehouden van de Iglesia Cristiana Española, die dan gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten in Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez, Isla de San Fernando, Málaga, Reus, Camuñas, Mocejón, Cartagena, Cádiz en Huelva en de zendingsposten van Utrera en Villafranca de Córdoba, allemaal uit de presbyteriaanse traditie.

De Iberisch Evangelisch Unie (Unión Ibero-Evangélica, die onderdak biedt aan gemeenten van Congregationalistische snit in Santander, Bilbao, San Sebastian, Logroño, Pradejón en Zaragoza, met verschillende zendingsposten, besluit dan om toe te treden tot de Iglesia Cristiana Española, die bij deze gelegenheid, tijdelijk dacht men, haar naam veranderde in de Spaanse Protestantse Kerk, Iglesia Evangélica Española, en die, in principe ook alweer voorlopig, als grondslagen de Geloofsbelijdenis en de Reglementen van de Iglesia Cristiana Española overnam.

Deze groep gemeenten (UI-E) was ontstaan uit het werk dat de gebroeders Thomas en William Gulick hadden opgezet, met steun van de American Board, allen afkomstig uit een Congregationalistische traditie.  

Bij deze gemeenten voegden zich ook nog gemeenschappen die in Noord Spanje ontstonden als gevolg van de Zending van Hoog Aragón, tussen 1906 en 1911, opgezet door de Franse predikant Albert Cadier.  

Alice Gordon Gulick stichtte in 1901 het ‘Internationale Instituut’ in Madrid, dat was gewijd aan de bevordering van onderwijs aan en de sociale emancipatie van vrouwen. Dit instituut ontwikkelde ze parallel aan het ‘Vrije Instituut voor het Onderwijs’ (1876), dat pleitte voor vrije leerscholen en een onderwijs dat niet onderworpen aan officiële dogmata in religieus, politiek, of morel opzicht.

In 1955 besluit de Spaanse Methodistenkerk om toe te treden tot de I.E.E. (de Spaans Protestantse kerk), waartoe de Synode van 1954 een herziene versie van de geloofsbelijdenis en van het Reglement van de I.E.E. goedkeurt.

De Methodistenkerk brengt bij de verenigde Kerk haar gemeenten in Catalonië en de Balearen in. De Methodistenkerk was in 1869 naar Catalonië en de Balearen gekomen, waarbij de eerste gemeente op 1 September 1871 werd gesticht.  

Het waren vooral Engelse zendelingen die als eersten de evangelisatie (van Spanje) ter hand namen, m.n. William T. Brown, stichter van de eerste scholen en gemeenten tussen 1869 en 1874, en de dominee Franklin G. Smith tussen 1888 en 1916, en William Lord van 1916 tot 1924; maar zij werden al snel gevolgd door Spaanse arbeiders in het Koninkrijk, die nieuwe scholen en kerken opzetten. Op het moment van de samenvoeging bestond de bijdrage van de Methodisten in Catalonië uit de oude gemeenten van Barcelona en Ruby, waaraan later de nieuwe gemeenten van L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet en La Llagosta werden toegevoegd. Op de Balearen werden de kerken in Palma de Mallorca, Capdepera, Mahon, Es Castell en zendingsposten lid van de I.E.E. Dit maakte dat de I.E.E., die tot dan toe maar heel weinig vertegenwoordigd was in Catalonië en op de Balearen, op dat moment een sterke impuls kregen.

Ook de Methodistenkerk uit de USA ondersteunde vóór de burgeroorlog verschillende kerken en scholen in Spanje, waaronder de gemeenten van Alicante (met haar zeer bekende Modelschool) en die in Sevilla.  

De I.E.E., als samengestelde kerk, behoort tot twee van de grote Protestantse families, die tegenwoordig gegroepeerd zijn in afzonderlijke instanties: de Wereldalliantie van Hervormde en Gereformeerde Kerken en de Methodistische Wereldraad, en ze is al sinds de oprichting daarvan in 1948 lid van de Wereldraad van kerken.

Haar heden put haar rijkdom uit de theologische stromingen uit het verleden.

Dit alles is het resultaat van het beste dat elk van hen in de loop van de geschiedenis aan de kerk heeft bijgedragen.


[1] een kerkorde waarbij iedere plaatselijke gemeente onafhankelijk is.30-4-2019 De gemeente in de kerk van San Pablo in Barcelona Centrum, die al in 1868 is gesticht, viert nu het 150 jarig bestaan met een kerkdienst, lezingen, en allerlei feestelijke gelegenheden voor de gemeente en de omgeving. Het is een van de oudste nog bestaande gemeenten, zij het dat ze nu gecombineerd is met de Betel-gemeente, http://www.esglesiasantpau.org/ (waarbij Betel nu voorop staat!)

Ignacio Simal is een erg actieve voorganger, die dagelijks een meditatie op het internet zet, ook via Facebook.

I.E.E. Synode van de I.E.E. 31 october tot 3 november 2019


In Alicante hoopt de I.E.E. dit jaar haar 78ste Synode te vieren, met als Thema: Hoop verkondigen!

De hele synode zal in het teken staan van het 150 jarig bestaan van de (georganiseerde) Spaanse Protestanten. Wij hopen U tegen het eind van het jaar daar meer over te kunnen vertellen, want Deo volente zullen ook wij aanwezig zijn.

Een stem die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer. Jes 40:3

Pastoral I.E.E.


Begin april 2019 was er de jaarlijkse algemene bijeenkomst van predikanten van de I.E.E. in Casa Mamré in Jaca.
Er werd hard gewerkt en vruchtbaar gedebatteerd.

Na het werk werd er een bezoek gebracht aan de kathedraal van Jaca, vlak bij Mamré!

Te leen…

Na het vertrek van het Seut naar Madrid, bleef het gebouw in El Escorial open voor het ‘Monasterio de Prestado’ (zie Berichtenblad 84/20 blz. 17, een Centrum voor Spiritualiteit.  

23-05-2019 "Vanaf april 2019 blijft het Monasterio de Prestado (Leenklooster) in El Escorial wel functioneren, maar het zal zijn activiteiten alleen nog maar richten op de zorg voor en opvang van asielzoekers, terwijl het project: ‘Centrum voor Spiritualiteit’ stopt. De ruimten daarvan worden vrijgegeven ten gunste van de verwachte komst van een onophoudelijke stroom asielzoekers", aldus Joel Cortés, voorzitter van de Fliednerstichting.

Met deze woorden introduceert Joel Cortés in deze carta institucional (Stichtingsbrief) een nieuw pad dat het Leenklooster gaat bewandelen. Dat is de naam in 2016 die gegeven is aan de faciliteiten in El Escorial van de Fliedner Stichting. In die brief spreekt de voorzitter van ons instituut onze erkentelijkheid uit voor het vele werk dat is verricht voor het project: ‘Het Centrum voor Spiritualiteit’, dat voorjaar 2016 begon, en dat een plek heeft gedeeld met project ter bevordering van asielzoekers-opvang door de I.E.E. in samenwerking met de Federico Fliedner-Stichting. 

Veel groepen mensen, kerken, studenten, jongeren... ze vonden in het Centrum voor Spiritualiteit’ van 2016 tot nu toe een plaats van rust en opleiding in onze ruimtes van El Escorial. Echter, de toegenomen komst van personen die internationale bescherming behoeven in Spanje, met enkele andere redenen die de Voorzitter van de Stichting nog uitlegt, ons doen besluiten de activiteit in het Leenklooster op zo’n manier voort te zetten, dat die zich voortaan, uitsluitend op de zorg voor en opvang van asielzoekers zal richten.  

Ongetwijfeld is het zeer terecht onze erkenning en waardering uit te spreken voor de werkzaamheden die de directie van het Leenklooster en zijn team tot nu toe onvermoeibaar hebben verricht. Ze hebben zich in een brief gericht aan alle vrienden en mensen die hen hun vertrouwen geschonken hebben in deze jaren dat het project van het Centrum voor Spiritualiteit liep. "We hebben veel speciale ogenblikken beleefd met stuk voor stuk alle mensen die in deze drie jaar met plezier van onze diensten en onze omgeving gebruik hebben kunnen maken. Als team hebben we samen veel kostbare dingen geleerd, de ervaring die we in dit project hebben opgedaan, heeft ons verrijkt”, schrijft Alma Hernández in haar brief.  

Dank u wel, namens heel de Federico Fliedner Stichting, u, het team dat het waardevolle werk mogelijk gemaakt heeft, dat er de afgelopen drie jaar in het Centrum voor Spiritualiteit is verricht. Wij hebben alle er vertrouwen in, dat wij later, op momenten dat we soms lastige beslissingen zullen moeten nemen, de toekomst met enthousiasme tegemoet kunnen zien.

Bladen

 

Cristianismo Protestante (gedurende jaren officieel het blad van de I.E.E.), dat al een tijd niet meer verscheen, hoogstens af en toe digitaal, wordt opnieuw uitgebracht onder de naam Protestants.

De bedoeling is dat het in februari, juni en october en mogelijk vaker verschijnt. Net als in de voormalige Carta Circular moet er ruimte in zijn voor de verschillende talen in Spanje.

Het SEUT kondigt met genoegen de samenwerking aan met het digitale magazine RAZÓN Y PENSAMIENTO CRISTIANO, (Rede en Christelijk denken). Het is een blad van hoge kwaliteit, waarmee men al vaker had samengewerkt op projectbasis via het Centrum Ciencia y Fe, (Wetenschap en Geloof) dat wordt gecoördineerd door Pablo de Felipe en Sergio Simino, die is afgestudeerd aan het SEUT. Ook andere studenten en afgestudeerden van het SEUT werk(t)en mee.

Aula Abierta 2019

 

6 april in het Paraninfo van het Porvenir, Bravo Murillo 88 Madrid.

 

De ‘Open klas’ van de theologische faculteit SEUT is een jaarlijks gebeuren waarin men iedereen kan uitnodigen die hen wil leren kennen: ze houden een conferentie over een actueel thema, waarbij docenten, afgestudeerde leerlingen en mensen die geïntereseerd zijn in een studie theologie, elkaar kunnen ontmoeten. De Belg Roger Lefèbre, medewerker van Science et Foi Chrétienne (scienceetfoi.com) sprak dit keer over de vraag ‘Heeft het kruis van Christus iets te maken met de zonde van Adam?’

 

Hij gaf daar een helder antwoord op.


Een interview van RADIO ENCUENTRO met Pablo de Felipe, de huidige decaan van het SEUT, over de AULA ABIERTA 2019 is terug te horen op: https://www.facultadseut.org/…/agenda-fa…/pi/1/mi/92/ni/8180

 

 

Taller Teológico

 Ook de Workshop Theologie van het SEUT gaat regelmatig voort. In februari ging het bijvoorbeeld over het verschijnsel ‘ziekte’ in de Bijbel en in de theologie, met practische toepassingen voor het pastoraat aan zieken. Er is een breed scala aan interessante lezingen. Die kunt u vinden op de website van de I.E.E. onder:
http://iee-protestante.org/ https://www.tallerteologico.org/es/inicio

Boeken

Nadat vorig jaar het SEUT voor de studenten kerkgeschiedenis na vele jaren een kloeke syllabus van 231 blz. fraai heeft uitgegeven, getiteld: Breve Historia del Protestantismo Español, waarin het (bijgewerkte en nu in het Spaans leesbare) proefschrift is verwerkt waarop in 1971 Klaus van der Grijp promoveerde, heeft de Fliednerstichting op 4 juni 2019 in het Paraninfo (tegelijk Aula en kerkruimte) van het Porvenir een zeer kloek boek rond dit onderwerp ten doop gehouden, in het Spaans, getiteld Historia del Protestantismo Español en el Siglo XIX van dezelfde schrijver.

Ook wij hadden een uitnodiging ontvangen om deze vrolijke gebeurtenis bij te wonen, maar helaas waren we verhinderd.
(vlnr: Alfredo Abad, Joel Cortés, Pedro Zamora)

Het boek bevat de complete tekst van het proefschrift, voorzien van een vriendelijke Aanbeveling van Joel Cortés, voorzitter van de F.F.F., en een inhoudelijk Voorwoord van Pedro Zamora, tot voor kort de decaan van het SEUT, gevolgd door een Voorwoord van de schrijver. Dik 20 bladzijden noten en een Bibliografie worden gevolgd door een Index op namen en plaatsen.
(Die index had ik in de ‘Breve Historia’ ook wel graag gezien, maar de studenten van het SEUT zullen de syllabus eerder als pdf downloaden, aangezien die optie voorhanden is, en die kun je makkelijk doorzoeken.)
Het voorwoord van Pedro Zamora heeft het zelfde tikje droge humor die ook de schrijver kenmerkt in diens voorwoord. Hij prijst Klaus van der Grijp om de heldere en wetenschappelijke tekst, de gigantische arbeid en het belang van het boek. Hij verwoordt de vragen die er aan ten grondslag liggen: Waar komen die Spaanse Protestanten vandaan, en waar gaat het heen (of waar zou het heen moeten gaan???) Ook toont hij een aantal van de vele pareltjes in de tekst (mét paginanummer, zodat je ze snel kunt opzoeken) en relativeert vervolgens het belang van de opbloei van het Spaanse Protestantisme in de XIX eeuw. Nee, ze hebben de Spaanse maatschappij net zo min grondig veranderd als dat handjevol christenen destijds in Rome. En hij laat het aan ons te bedenken dat die Christenen in Rome toch op den heel lange duur een enorm verschil hebben gemaakt!  

Zoals een goed proefschrift betaamt, wordt het gevolgd door een Samenvatting, die de schrijver, als karakterisering van de Spaanse protestanten uit de 19e eeuw, besluit met het motto van Filippus II: Post Fata Resurgo! (Vrij vertaald: Mij krijg je niet klein!)

De laatste zin van de Breve Historia zegt het zo: ‘Protestant zijn in Spanje, betekent een voortdurende bereidheid tot nieuwe opties.’
Zo hebben we hen leren kennen, en de boeken van Dr. R.M.K. van der Grijp doen recht aan alle grootse èn kleine pogingen van onze zusters en broeders in Spanje om deze breedheid van blik, gesteund door Gods genade, te ontwikkelen. 
Hebt u interesse in het boek, de schrijver heeft er nog wel eentje over, neem dan s.v.p. (snel) contact op! 

 

Het PorvenirIn april 2019 was er een uitwisseling met middelbare scholieren uit Oostenrijk. De leerlingen van het Porvenir genoten in Beethovens Wenen van heerlijk ‘Duits’ gebak, waar ze dol op waren, en dat er wel 10 winkels van Haribo-snoep, waar heel wat meer te kopen was dan die befaamde ‘goudbeertjes’ in Wenen waren gevestigd, vonden ze ook wel erg interessant!!! Er werd duchtig gekocht en gesnoept.

Maar voor de leerlingen waren er ook uitwisselingen naar Ierland (waar de Ierse sporten erg werden gewaardeerd) en naar Londen met o.a. een tochtje over de Theems!

Ze gingen zelfs naar Keulen. De school maakt ook op die manier het motto waar: ‘Wij onderwijzen voor het leven’!

In het Porvenir kan men terecht voor onderwijs en opvang van 0 – 18 jaar. Kinderopvang en preschool (0-2 jaar) Kleuterschool (3-6 jaar) Lagere school (6-12 jaar) en Middelbare school en/of VWO (12-16) en dat laatste vooral voor 16-18 jarigen.

Het onderwijs voor leerlingen van 3-16 jaar valt onder het algemeen (verplicht) onderwijs, waar het ministerie voor Opvoeding, Jeugd en Sport het curriculum bepaalt, en de andere schoolvormen die het Porvenir aanbiedt vallen onder het privé onderwijs.  

3 april 2019. De schoolverpleegster, Rocío, heeft vandaag lessen Eerste Hulp gegeven aan de krachten die verantwoordelijk zijn voor de eetzaal, het schoolplein en de gangen. Die kennis wordt door de overheid vereist van allen die daar toezicht houden.
Rocío deed het voor, en de onderwijsassistenten deden het na.

I.E.R.E.

De IERE dateert van 1880 en wil de voortzetting zijn van de oude Spaanje kerk, maar dan met een liturgie die deels geënt is op de Middeleeuwse Mozarabische ritus, zoals we in het vorige Berichtenblad op blz. 7 schreven. De constituerende synode werd gehouden van 1 tot 3 maart 1880 in Sevilla, onder voorzitterschap van de Mexicaanse bisschop Henry Chaucer Riley. Maar als je de voorgeschiedenis meetelt, zie hier in dit Berichtenblad, kunnen ook zij 150 jaar Protestantisme vieren.  

Verschillende hoogtepunten van de laatste maanden zijn:

150

Zondag 19 mei 2019, begon om 11:30 uur u in de kathedraal van de Verlosser (Redentór) in Madrid de viering van de 150ste verjaardag van de oprichting van voorlopers van de kerkgemeente in deze Kathedraal. Anderhalve eeuw getuigenis en de verkondiging van de Blijde Boodschap. Dit was het eerste van de verschillende evenementen die zijn gepland voor de viering van dit jubileum. Dat brengt ons naar 1869.
Er mag wel gesteld worden dat de oprichters van onze Stichting, en met name freule Constance van Loon, een grote rol heeft gespeeld in de aanzet van de verwezenlijking van deze Spaanse droom.
De Iglesia del Redentor aan de calle Benificencia werd pas in 1893 ingewijd; tot die tijd moesten onze vrienden het stellen met ‘een zaaltje’ in de calle de la Madera Baja, dat tot rond 1880 door "Het Evangelie in Spanje" bekostigd was.

Dat ‘zaaltje’ heette ook al Iglesia del Redentor en de huur werd in elk geval t/m 1979 door de freule betaald. Toen zij bemerkte dat bepaalde Anglicaanse instellingen er ook wel de portemonnee voor wilden trekken, trok zij zich er bescheiden uit terug. (Mede onder druk van haar familie, die vond dat het teveel werd.)

De stichter Juan Bautista Cabrera kwam bij de verhuizing naar c/ Beneficencia op het idee de naam te latiniseren, en die van kop en staart te voorzien. Dat stond chique. Toen stond er boven de ingang "Christus REDEMPTOR Aeternus." (Christus, Verlosser in eeuwigheid.) Dat is min of meer parallel aan het opschrift boven de poort van het Amsterdamse dierenpark: "Natura ARTIS Magistra." In de volksmond "de Artis".
Helaas stemden de Madrileense autoriteiten van die tijd met dat opschrift niet in, want dan begreep iedereen dat het een (niet geautoriseerde) kerk betrof. Dus moest het opschrift weer weggehaald, en bovendien mocht men de kerk alleen via een zijdeur betreden. 
(Het schijnt zelfs dat er vóór de voordeur een gemeentelijke vuilnisophaalplaats werd 'geregeld'. ) 
Dat is later allemaal weer teruggedraaid.


Diakenwijdingen.

Zondag 30 juni 2019 werden in de kathedraal van de Verlosser (Redentor) tot diakenen gewijd de heren Daniel Sánchez, van de parochie Kerk van Christus in Sabadell (Barcelona) die zijn bediening zal uitoefenen in die parochie als co-adjutor, en Antonio Corbelle in de kerk van de Santa Cruz da Coruña die daar verantwoordelijk zal zijn voor de congregatie.
De zoon van de mens is niet gekomen om te worden gediend, maar om te dienen. Mt. 20:28De 55ste Anglicaanse synode van Spanje.

Op vrijdag 31 mei 2019 begon de 55ste Synode van de Spaanse Anglicanen (IERE). Het thema was "Heden en toekomst van de Anglicanen in Spanje", geïnspireerd door de tekst van Lucas 5:4. (Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’)


Tijdens de Synode werd een nieuwe pastoraal plan goedgekeurd dat zal lopen tot 2024, en bovendien zal zorgen voor een evaluatie van de werkzaamheden van de verschillende parochies en Anglicaanse instellingen in Spanje

De Synode benadrukte het inheemse karakter van de Spaanse Anglicaanse gemeenschap, en de problemen die ze hadden om de elementen uit andere delen van de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap daaraan aan te passen. Het gaat dan onder meer om de aandacht voor ecologie, en de zorg voor de Schepping en de noodzaak om zorg te bieden aan alle mensen die in onze samenleving lijden. Andere belangrijke punten van de Synode waren: het delen van Goede Nieuws, het benadrukken van het gebedsleven en het bevorderen van nieuwe roepingen.  

De sluitingsceremonie vond plaats in de kathedraal van de IERE in Madrid in de calle Beneficencia, de meeste geestelijken en leken-vertegenwoordigers van van de diverse parochies en instellingen namen daar aan deel.

Doop in de kathedraal del Redentor.

 Zondag 16 juni 2019.

De jongen die het sacrament ontving, Thomas, is de achter-achter-kleinzoon van de eerste bisschop van deze kerk en de voorgangster die het sacrament toediende, pastor Natalia Flores, is het achterkleinkind van de tweede bisschop van de kerk, Don Santos Martín Molina.

 

 

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela

 

Afgelopen 20 juni 2019 kwam een groep jeugdleiders van het Anglicaanse bisdom Colorado in de Verenigde Staten op bedevaart naar Santiago de Compostela, o.l.v. dominee Grec Foraker.

 De pelgrimstocht startte de week ervoor met een gebed om zegen en bescherming in de kathedraal van de Verlosser in Madrid. Daarna gingen de pelgrims naar Ávila waar de Rev. Spencer Reece twee lezingen voor hen hield over literatuur en Christendom. De groep startte de tocht vanuit Sarria (Lugo).

Toen ze op 20 juni arriveerden in Santiago de Compostela werden ze opgewacht door bisschop D. Carlos Lopez, diaken Patrick van de Universiteit van Yale en de Revd. Colin van Santiago.

Het Welkom begon met een heilige communie in de kerk van Sint Susana, die door de aartsbisschop van Santiago is afgestaan voor gebruik door protestantse en orthodoxe christelijke kerken.

Na een bezoek aan de stad eindigde het Welkom met een diner in het Hostal Reyes Católicos.

Stadskamp 2019

 Tijdens de week van 1 juli 2019 organiseerden ze hun jaarlijkse stads-kamp voor kinderen in de gemeente van de Kathedraal en van de omliggende buurt. Het thema van de week was: "De trein van de blijde boodschap" en een dozijn kinderen bracht de week door met het leren van Bijbelverhalen, het zingen van liedjes over de liefde van God, spelen en knutselen.

Hartelijk dank aan al alle vrijwilligers die er een groot succes van maakten!

Spanje

Protestanten pesten?

Dagblad van Tarragona april 2019

In de ruimte van de kerk bouwden ze een nieuwe verdieping, zes toiletten, vier klaslokalen, een kinderdagverblijf, een keuken en een cafetaria.                                       Foto: Fabián Acidres

 Wanhoop! Dat is wat ds. Maribel – zo staat ze bekend in de buurt – voelt, sinds op 3 april twee agenten van de stedelijke politie haar een bevel overhandigden, waarin de stad Reus haar tien dagen gaf om om haar hele kerk leeg te halen. De gemeente Vida Real had meer dan 80.000 euro geïnvesteerd in de aanpassing van een ruimte aan de c/ Salvador Dali om voor ongeveer 200 gelovigen te dienen als kerkgebouw.  

Met de in 2011 verleende bouwvergunning op zak, bouwden de protestanten een nieuwe verdieping voor aanbidding en geestelijk leven, en en op de begane grond vier klaslokalen, een kinderdagverblijf, zes toiletten, een keuken en zelfs een cafetaria. Ze deelden de ruimte met de vereniging Corazones de Vida, een goede doelen-stichting, die zich bijv. inzet voor kankerpatiënten.  

In deze ruimten werden diverse activiteiten georganiseerd – aan sommige werd zelfs deelgenomen door lokale politici.
Ze werkten er samen voor daklozen of verslaafde jongeren en er werden lezingen gehouden voor mishandelde vrouwen of slachtoffers van pestgedrag. Ook runden ze, in samenwerking met de Sociale Dienst, een voedselbank…

En nu… nu zijn er alleen nog maar kale muren!  

De voorgeschiedenis  

Bijna 20 jaar geleden werd de groep evangelisten in Reus geregistreerd als Internationaal Centrum ‘Leven van Reus’. (Spreek uit: Ree-oes)

In 2011 besloten ze om kerkgebouw te verplaatsen naar een ruimer en moderner lokaal, waartoe ze architecten hun nieuwe kerk lieten ontwerpen, die zou komen in een gebouw aan een straat vlakbij de Avinguda Sant Bernat Calbó, een uitvalsweg.  

Ze huurden de ruimte en begonnen de verbouwing ervan in 2011, netjes volgens de voorschriften. De verandering zou betekenen dat er een nieuwe vergunning nodig was voor deze activiteit, zodat zij in 2015, als alles klaar was, over konden. «Bij Stedenbouw werd ons verteld dat het kon zijn dat wij afweken van de Stadsplanning, die zij in 2016 zouden presenteren, wanneer die klaar was. Niemand vertelde ons dat er iets mis was", herinnert ds. Maribel zich. Zo gezegd, zo gedaan. Het volgende jaar probeerden ze het opnieuw, maar doordat ze er niet van af wist heeft ze de verschuldigde leges niet betaald. L Een paar maanden later kreeg ze een boete van 2.800 euro, waartegen ze in beroep ging en verder hoorden ze niets, tot aan 3 april, toen een dwangbevel hen verplichtte het gebouw te sluiten, de eigendommen op te slaan en de sleutels terug te brengen naar de eigenaar. Tja… Voorgangers kunnen veel, maar weten niet alles.
(Zoiets kan ook ons overkomen).

In strijd met de verordeningen  

De Raad heeft een duidelijke stellingname: het afgeven van de werkvergunning impliceert niet dat de activiteit voldoet aan de regels. «Men heeft geen mogelijkheid afgegeven voor het legaliseren van de situatie, want dat is onmogelijk in dit geval», rechtvaardigen gemeentelijke bronnen zich.  

Strenge regels: moratorium religieuze centra  

Het stadsbestuur van de hoofdstad van Baix Camp heeft in 2014 het uitgeven van toestemming voor religieuze centra opgeschort en heeft die opschorting in 2015 met een jaar verlengd. Zomer 2016 heeft het een veel restrictievere aanpassing aangenomen t.a.v. het Stadsplan voor Reus, w.b. de mogelijkheid een gebedsruimte te openen. De nieuwe regel stelt dat die gebouwen in de bebouwde kom niet meer dan 100 m2 of een maximum capaciteit van 90 personen mogen hebben. Bovendien moeten, volgens de gemeentewet, nieuwe gebedscentra aan de rand van de stad komen in aparte gebouwen, alleen voor dát gebruik bestemd.

Nee, het is niet specifiek Protestanten pesten, en de brave predikant had misschien iemand moeten vragen om uit te zoeken of alles in orde was, maar in een tijd waarin Stadsplannen alleen nog maar digitaal worden gepubliceerd, en je zelf op zoek moet gaan naar mogelijke wijzigingen, is het een begrijpelijke en treurige ontwikkeling voor de gemeente van Vida Real.
Het lijkt er op dat deze regel is aangenomen om (ook) andere onwelkome geestelijke richtingen uit het stadscentrum te weren.

Ons koninklijk gezin in Sevilla

10 mei 2019.  

20 jaar nadat Prins Willem Alexander in Sevilla een meisje genaamd Máxima Zorreguieta ontmoette, is hij daar met haar en zijn hele gezin aanwezig voor de Féria.

Het leverde een charmant plaatje op!

 

 

Franco

 Een gebed zonder eind...

 Madrid 5-6-2019. De rechters van het Hooggerechtshof hebben unaniem besloten dat Franco’s lichaam voorlopig niet opgegraven mag worden uit zijn graf in de Valle de los Caídos.

De socialistische (interim) regering wil een einde maken aan het ophemelen van de dictator op een plaats waar ook duizenden doden zijn begraven die gevallen zijn tijdens het regiem van Franco. Ze willen die plaats juist veranderen in een herdenkingsplek en een oord van verzoening voor iedereen. Vergeet echter niet dat Spanje een door en door verdeeld land is in dezen!  

Na Franco’s dood (20-11-1975) is hij bijgezet in de Vallei der Gevallenen, een kleine 60 km ten noorden van Madrid. Na de Burgeroorlog (1936-1939) besloot men (lees Franco) in 1940 een monument ter ere van de oorlogsslachtoffers te bouwen. Er liggen naast de dictator 33.832 mensen van beide zijden begraven.

Hij ligt in een verzonken graf voor het altaar onder een enorme zwart-marmeren plaat. Niet ver van dat van Franco, bevindt zich ook het graf van José Antonio Primo de Rivera, de oprichter van de Falange, die ook nú door leden van de extreemrechtse partij VOX als een grote held wordt gezien.

In dit mausoleum, dat voor veel mensen alleen maar onderdrukking vertegenwoordigt, liggen voor het overgrote deel Nationalisten en verder - achter onopvallende deurtjes - ook Republikeinen (vaak zonder medeweten of toestemming van de families) die gestorven zijn in de Spaanse Burgeroorlog, of die omkwamen bij de bouw van dit megalomane gebouw.

De socialisten van de PSOE hebben al vaker geprobeerd de resten van Franco hier weg te halen, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Toen Pedro Sánchez, na een motie van wantrouwen tegen Mariano Rajoy, de regering overnam, was het opgraven en verplaatsen van Franco zijn belangrijkste verkiezingsbelofte. Uiteraard was en is de familie tegen, ook werkte de gemeente niet mee door geen toestemming te geven, waren de geestelijken (tot de bisschoppenconferentie toe) in oppositie, en nu blijkt dat ook de rechters van het Hooggerechtshof (Tribunal Supremo) niet meewerken.  De Paus heeft wijselijk geweigerd zich hierin te laten betrekken.

Aanvankelijk zou het lichaam van Franco op 10 juni 2019 opgegraven worden en een nieuwe rustplaats krijgen op de begraafplaats Mingorrubio in El Pardo, de wijk rond het koninklijk paleis. Na de beslissing van de rechters gaat dit voorlopig niet door, maar de socialistische PSOE geeft de strijd nog niet op.

Ontstaan
Met de plannen voor de Valle de los Caidos werd begonnen in 1940, één jaar na het einde van de burgeroorlog, als herinnering aan wat Franco noemde: onze glorieuze kruistocht. Het moest een monument worden ter ere van de slachtoffers van de burgeroorlog, van beide kanten (mits katholiek). Er werden 33.833 mensen begraven in het monument. (Niet altijd gebeurde dat in overleg met hun familieleden, op dit moment lopen er verschillende rechtszaken om personen elders te mogen begraven!)

Ook Franco had een plaats voor zichzelf gereserveerd om zo van het monument voor het volk zijn eigen mausoleum te maken.
In 1941 werd met de feitelijke bouw begonnen; die kwam in 1959 gereed. Er hebben ruim 20.000 politieke gevangenen (en andere de regering onwelgevallige mensen) aan het monument gewerkt. De gigantische ruimte van 260 meter lang en 22 meter breed werd in de rotsen uitgehouwen. Daarvoor werd 200.000 ton graniet uitgehakt of met dynamiet opgeblazen. Het kruis boven de kerk is 150 meter hoog. Je kunt het al van heel ver zien.

De ware omstandigheden van de bouw, en het aantal bedrijfsongelukken daarbij, blijven mistig. De officiële cijfers verschillen sterk van die van familieleden en onderzoekers.

Het hedendaagse Spanje, dat met de Ley de la Memoria Histórica uit 2006/7 besloten heeft dat alle monumenten en straatnamen ter herinnering aan de dictatuur uit het straatbeeld te verwijderen, zit met dit monument voor het nationaal katholicisme dan ook behoorlijk in de maag.

Aan de ene kant wil de wet ertoe bijdragen dat de honderdduizenden doden die overal in anonieme massagraven begraven liggen geïnventariseerd en geïdentificeerd kunnen worden, en daarnaast wil men eindelijk eens afrekenen met dit pijnlijke verleden.

I.t.t. andere landen (zoals Zuid-Afrika) is er in Spanje nooit een Commissie van de Waarheid opgericht om de misdaden van het regime te beschrijven. Het zou wellicht tijd worden!

Tóch een zegel!

In Spanje kwam er in 2019 dan tóch enigszins nationale aandacht voor de Reformatie via een postzegel.

Begin dit jaar werd een serie losse zegels (Efemeriden, eendagsvliegen) gestart met een zegel die enige aandacht besteedt aan vijf eeuwen Spaanse Reformatie, maar vooral aan de Biblia del Oso, waarover we in het vorige Berichtenblad al schreven. Want ‘zonder Bijbel geen Hervorming’. Links zien we Casiodoro de Reina, die 12 jaar werkte aan de Bijbelvertaling, die op 28-9-1569 in Bazel werd gepubliceerd. Cipriano de Valera had overigens op verzoek van De Reina nog 20 jaar gewerkt aan een revisie ervan, voordat dit grootse werk klaar was.
Om geen religieuze afbeeldingen te gebruiken, daar het in die tijd verboden was om de Bijbel in een volkstaal te vertalen, stond er een afbeelding op van een beer die naar een honingraat reikt.
(Het logo van de Beierse drukker.) Helaas vielen de weinige exemplaren die als contrabande in Spanje terecht kwamen, in de handen van de Inquisitie. Ze werden verbrand. Ook al bleven er maar 32 oorspronkelijke exemplaren over, ze hadden grote invloed op literatuur, rechtspraak, filosofie en godsdienst in de Spaans sprekende (Europese en Amerikaanse) wereld.

Deze Bijbelvertaling is 35 jaar ouder dan de Don Quijote, en behoort tot een van de mooiste literaire boeken van de Spaanse ‘Gouden Eeuw’. De korte vermelding van ‘Vijf eeuwen Protestantse Hervorming’, herinnert toch wel aan een wereldrevolutie!

Ik had beloofd een zegeltje te sturen naar hen die een gift overmaakten, maar als dat ergens niet goed ging: mijn excuses.

Laat het dan s.v.p. even weten via info@evangelie-in-spanje.nl of 30-2318402. We willen niemand teleurstellen.  

Revisie

4 april 2019. De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) hield een  thema-avond over Spanje over de revisie van de Reina-Valera Bijbel, zie hiervoor. Het werd de Spaanse standaardvertaling, tot er vorige eeuw een keur aan moderne en verantwoorde Bijbelvertalingen op de markt kwam. Toch is er kennelijk ook ruimte voor een stap terug. (Zoals wij in Nederland een Herziene Statenvertaling kennen.)

W. Greendyk, werkzaam bij de Trinitarian Bible Society, hield een lezing over het opnieuw vertalen van de Reina-Valera vanuit de originele versie. In de loop der eeuwen waren er 23 revisies geweest. Voor de nieuwe revisie wil men gebruik maken van wat nu gezien wordt als de oorspronkelijke Griekse tekst, voor zover wij dat althans kunnen beoordelen. In 2011 werd het Johannes-evangelie uitgegeven, en in 2016 het hele Nieuwe Testament. Een team van 4 vertalers wordt bijgestaan en scherp gehouden door een lezerscommissie die als klankbord fungeert.

Men verwacht eind 2020 ook het Oude Testament afgerond te heb
ben. Het zij tot zegen!

In Catalonië is 23 april elk jaar de dag van Sant Jordi (George), een belangrijke feestdag, en het is een dag waarop mannen een roos geven aan de vrouwen en zij een boek geven aan de mannen.

Ze konden minder doen! :-)

Invoering van de Euro

De overgang van Spanje naar de Euro  

Statistieken lopen altijd een beetje achter, maar bijgaand staatje laat ons wel zien dat de zo bejubelde overgang naar de Euro voor Spanje een stuk minder positief is geweest, dan in het begin werd gedacht.

De euro werd vanaf 1 januari 2002 in 11 landen in Europa in de practijk ingevoerd. Op 1 januari 1999 werd de definitieve waarde van de euro vastgesteld en is de euro ingevoerd op de beurs en in het bank- en giroverkeer. In juli 2001 werd gestart met dubbele prijzen in de schappen, zodat we er aan konden wennen, weet u het nog?

Nu is er eens goed gekeken naar de effecten ervan op het vermogen van die landen en op het gemiddeld vermogen van de inwoners persoonlijk in de periode van 1999 – 2017, en het resultaat verrast ons.    

Eurozone land

Invloed euro 1999-2017 welvaart per persoon

Invloed euro 1999-2017 welvaart algemeen

Duitsland

+ 23.116 euro      

+ 1.893 biljoen euro

Nederland

+ 21.003 euro      

+ 346 biljoen euro

Griekenland

+ 190 euro      

+ 2 biljoen euro

Spanje

- 5.031 euro      

- 224 biljoen euro

België

- 6.370 euro      

- 69 biljoen euro

Portugal

- 40.605 euro      

- 424 biljoen euro

Frankrijk

- 55.996 euro      

-3.591 biljoen euro

Italië

- 73.605 euro      

-4.325 biljoen euro

Wij zijn er (gemiddeld) vrij goed vanaf gekomen, al viel het de ouderen onder ons niet zo op, maar de landen ten Zuiden van ons zijn er nogal bekaaid afgekomen.

Zij zijn ook het hardst getroffen door de economische ramp die Europa heeft getroffen in de jaren die achter ons liggen.
Verrassend is dat Griekenland er relatief goed uit gekomen is, dankzij al die hulp. Maar Spanje, België(!), Portugal, Frankrijk en Italië hebben een goede reden om zich af te vragen of ze dit nu wel hadden moeten doen, en deze cijfers verklaren zeker voor een deel de aanhang van Euro-sceptische partijen in die landen!

Financiën

Van de Penningmeester:

 Naar Spanje werd in 2018 overgemaakt de opbrengst van de Diasporacollecte 2017 ad € 623 voor het project El Camino in Alicante.
Bovendien werd dank zij u allen in 2018 naar Spanje overgemaakt € 9.935 voor salarissen van predikanten en € 1.046 voor de predikantspensioenen.

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening

NL 08 FVLB 0226 1107 53 ten name van Stichting Het Evangelie in Spanje te Zeist

 

G.B. van Delft                                           Penningmeester

Diasporacollecte

 Met pijn in het hart hebben we gezien dat er dit jaar vrijwel niets meer is binnengekomen, de laatste jaren was er al een afnemende trend, waarschijnlijk mede doordat de collectelijst van de PKN nauwelijks meer ruimte laat voor andere doelen waar het hart van de gemeente naar uit kan gaan.

Voor 2018 was het doel: de predikantspensioenen. Die zijn nog steeds niet behoorlijk geregeld, ook doordat de Spaanse regering slechts maatregelen heeft voorgesteld, waardoor de situatie van de predikanten en hun weduwen er in feite niet op vooruit gaan.

Helaas heb ik bij het vorige Berichtenblad geen apart papier bijgesloten met een verzoek hiervoor om te collecteren. Als dat de reden is, dat er niets binnenkwam, dan beken ik schuld. L  

Het Bestuur besloot te stoppen met de Diasporacollecte, zoals in het vorige blad gemeld, maar houdt het banknummer nog wel open voor binnenkomende collecten! Die blijven hartelijk welkom, en we geven ze graag door!

Juist omdat de pensioenlasten, en de daardoor opgelopen schulden de afgelopen jaren steeds meer op het budget van de kerken drukken, komen ook de diaconale projecten wat in het gedrang.

Met veel vrijwilligers, en bewonderenswaardige professionaliteit worden heel veel ballen in de lucht gehouden.  

Blijft U meedoen?
Het is echt héél hard nodig. Nog steeds!

GvVH 

Adressen Spaanse gemeenten

 De adressen op onze website op www.evangelie-in-spanje.nl/adressen-IERE-en-IEE-en-REFO-2019.html zijn deels weer bijgewerkt. Voor zover ik die kon vinden. (Helaas kan ik geen garantie geven, maar die van de IEE moeten correct zijn!)

 (Dankzij Puri! / Gracias a Puri)   

 

Gedicht

 Dit keer eens een gedicht dat voor u is uitgezocht door Alfredo  Abad, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de I.E.E. (de Comisión Permanente).  
Het is een gedicht van Juan Ramón Jiménez, een Spaanse dichter, die in 1958, het jaar van zijn dood, een Nobelprijs voor de literatuur kreeg...

Lo que vos queráis

Lo que vos queráis, Señor,
sea lo que vos queráis.

Si queréis que, entre las rosas ría
hacia los matinales resplandores de la aurora,
sea lo que vos queráis.
 

Si queréis que entre los cardos sangre,
hacia las insondables sombras de la noche eterna,
sea lo que vos queráis.
 

Gracias si queréis que mire,
gracias si queréis cegarme,
gracias por todo y por nada.

Lo que vos queráis, Señor,
sea lo que vos queráis.

 

Wat U maar wilt, Heer

Wat U maar wilt, Heer,
wat U maar wilt,
laat geschieden wat U maar wilt.

Als u wilt dat ik onder de rozen lach
tot aan het stralend morgenrood,
laat maar geschieden wat U wilt.

Als u wilt dat ik onder de distels bloed,
in de ondoorgrond’lijke schaduwen van de eeuwige nacht,
laat maar geschieden wat U wilt.

Dank u, als U wilt dat ik zien kan,
Dank U, als U mij verblinden wilt.
Hartelijk dank voor alles en niets.

Wat U maar wilt, Heer,
laat maar geschieden wat U maar wilt.

 (Vert GVvH)